Oppslag i lokalpressen TB og GP forteller innbyggerne i Midtre Gauldal at vi de nærmeste årene får mye mindre å rutte med til drift generelt, som pleie og omsorg, kommunale veier m.m. enn det er behov for. Årsaken er at kommunestyret har gjort en stor feilinvestering i Støren Sør, og at vi nå årlig må betale 10 mill.kr i renter og ytterligere 5 mill.kr i avdrag fra år 2026 uten at prosjektet har generert inntekter. Hvordan har vi havnet i en slik situasjon?

La oss ta et lite tilbakeblikk til 2017 da vedtak om oppstart av prosjektet ble gjort. Det var allerede da klart at Norsk Kylling skulle flytte fra Midtre Gauldal. Undertegnede var da varaordfører for Bygdelista og hadde en klar mening om at et så vidt stort prosjekt måtte forankres i interesse fra seriøse aktører i næringslivet. Jeg foreslo derfor utsettelse med oppstart til det var gjort undersøkelse i markedet om interessen for å etablere næring i Støren Sør. Dette handler om elementær metodikk når man skal beslutte større investeringer enten man er familie, bedrift eller kommune. Dessverre fikk mitt forslag bare tilslutning fra 5 av kommunestyrets representanter, og falt. Jeg husker at ordfører Sivert Moen ikke var spesielt fornøyd med meg da jeg gikk ned fra talerstolen og tok plass ved siden av ham på podiet.

Gjort er gjort. Alle innbyggere i Midtre Gauldal må blø.

Jeg har sans for poenget med å spare dyrkajorda med å «gå i høyden». Bare cirka 3% av landet vårt er dyrket mark og vi trenger matjorda.

Jeg vil derfor komme med et forslag:

Senterpartiet ved ordfører Sivert Moen søker på denne bakgrunn staten om et betydelig tilskott i forhold til at Støren Sør godkjennes som et prosjekt med formål om nevnt.

Senterpartiet i Sør-Trøndelag har medlem i regjeringen (Ola Borten Moe), 2 repr. i Stortinget i Heidi Greni og Maren Grøthe (vara for Ola Borten Moe), og det skulle således være mulig å få litt «drahjelp» for søknaden.

Lykke til!

Harald Rognes, Pensjonistpartiet

Harald Rognes.