Kommunestyret fikk under siste møte 25.mai d.å en orientering fra styrelederen i Midtre Gauldal Utvikling KF (heleid av MG kommune) om arbeidet med å få til etablering på det nye næringsområdet.

Likeså et innblikk i økonomien og fremtidige utfordringer med å betjene løpende kostnader.

Fakta pr. i dag er en utbyggingskostnad på vei og opparbeidelse tilnærmet 235 mill. NOK med lån over 40 år.

Styrelederen påpekte at dette vil utgjøre ca. 10 mill. NOK i året. Fra 2024 vil avdragene sannsynligvis utgjøre ca. 5 mill. NOK.

Uten salg og etablering vil kommunen måtte svare for dekning av utgiftene.

Altså vil 15 mill. NOK være et økonomisk ansvar for kommunekassen inntil MGU KF evt. for solgt tomter. Bærekraftig?

Styrelederen bemerket også om selv alt opparbeidet områder blir solgt – vil det neppe ikke nedbetale utbyggingsgjelda.

Konsekvenser for kommuneøkonomien

Det må finnes dekning for mellom ca.10-15 mill. NOK i mange år fremover. Det vil kunne ramme kommunens ordinære drift.

Det vil være «naivt og blåøyd» å tro at de økonomiske realitetene ikke vil ramme kommunens kjerneoppgaver.

Liten trøst er å finne i et selv positivt regnskapstall for 2022 og kommende revidert budsjett 2023.

Kommunedirektøren redegjorte at det må avsettes 9 mill. NOK til dekning av renter i 2023 for Støren Sør.

De aller fleste tjenesteområdene preges av merforbruk. Bruk av fond vil sannsynligvis ha en midlertidighet.

Vektstangsprinsippet – mer til tjenestetilbud reduserer fondsavsetning - mer bruk til fondsavsetninger vil ramme tjenestetilbudet.

Kommunen har bygd opp et betydelig beløp i disposisjonsfond ved stram økonomistyring. En buffer vil være klokt i påkommende tilfeller knyttet til årlige svingninger i økonomien.

Ved en nedprioritering av kommunale tjenester økes mulighetene for fondsoppbygging.

Enhver må bedømme om et redusert kommunalt tjenestetilbud overfor innbyggerne er ønskelig. Kunsten er å finne en balanse.

Fremover – hva nå?

Kommunen vil uansett befinne seg i en krevende økonomisk situasjon. Kommunedirektøren påminner faktumet overfor kommunestyret til stadighet. MEN vi må ha trua!

I saken om regnskap /årsberetning 2022 sier kommunedirektøren om gjeldssituasjonen og fremtidige store investeringsbehov hvor kommunens finansutgifter vil legge beslag på en vesentlig større andel av inntektene framover. Dette vil kreve ytterlige tilpasninger av tjenestetilbudet.

Jeg fristes til noen sterke beskrivelser – den økonomiske situasjonen vil true / redusere kommunens tjenestetilbud i en tid med allerede for lite ressurser til både oppvekst og eldreomsorg samt andre kommunale områder.

Kostnader med Støren Sør vil ramme kommunekassen hardt -forhåpentligvis for en periode?

Optimist NEI, pessimist NEI, realist JA.

Per Ingar Almås

Per Ingar Almås.