Mangler kommunedirektøren god forretningsskikk, etiske retningslinjer og økonomisk vurderingsevne?

Det må det være lov å stille spørsmål om.

Ja, nå foreslår altså kommunedirektøren å låne ut 9,2 millioner kroner til ferdigstilling av hall.

Det etter at SMN har sagt nei pga. usikker betjeningsevne og ikke tilstrekkelig pant.

De har dermed tatt ansvar, også i rollen som rådgiver ovenfor sportsklubben med å ikke bidra til at de stifter mer gjeld da det ikke er håndterbart.

Kommunedirektøren gjør stikk motsatt… Noe som vil få katastrofale følger for klubben og ramme kommunens innbyggere.

Gjelden vil ikke være håndterbar for klubben, konkurs vil være et faktum.

Vil kommunestyremedlemmene virkelig være med å støtte et forslag som fører klubben ut i et ennå større uføre?

Et låneforslag som også helt klart er lovstridig etter kommuneloven §14-17 punkt 2.

Et låneforslag som legger bånd på undergruppenes fremtidige midler og begrenser handlingsrommet for å drive aktivitet.

For enkelte avdelinger som ski som har et større driftsapparat vil dette være kritisk.

Et låneforslag som helt klart er i strid med god rådgivning, da klubben ikke har betjeningsevne.

Et låneforslag som er utfordrende i forhold til pantstillelser. Pr. i dag foreligger det meg bekjent ikke noe festeavtale og punktoppmåling på tomt. Styreleder i klubben har også uttalt på ekstraordinært styremøte at pantstillelse av klubbens eiendeler ikke er aktuelt.

Det kreves uansett ett årsmøtevedtak for at det skal godkjennes om vurderingen er annerledes nå.

Kommunedirektøren bruker også akkomodasjonspant som benevnelse i innstillingen, et begrep som ikke finnes i fagterminologien. Ullent, og det må være lov å stille spørsmål om dette er hersketeknikk for å skape usikkerhet blant kommunestyrerepresentantene.

At kommunedirektørens økonomiske vurderingsevne tidligere i denne saken er fraværende må det også kunne stilles spørsmål om. I vedtak fra 2023 om garantistillelse fremla kommunedirektøren saken som et lavrisikoprosjekt, det til tross for at klubben selv kun skulle stille 1,4 mnok i egenkapital.

Til sammenligning skal  tilsvarende overtrykkshall bygges på Oppdal. Totalkost er beregnet til å være noe mindre der. Likevel går de inn med minst 11 millioner kroner i egenkapital bestående av støtte fra kommune, næringsliv og bank. I Surnadal har de også nylig bygd 9er` hall i stål, til en noe høyere totalkost, hvor egenkapitalen utgjorde ca. 18 mnok.

Dette viser viktigheten av egenkapital med tanke på risiko og at finanskostnadene må holdes nede for å sikre fremtidig drift. Det er allment kjent at spesielt overtrykkshaller er dyre å drifte.

Nøkkelen for å realisere dette prosjektet er altså egenkapital. Det er misforstått hjelp å gi ytterligere lån som klubben ikke kan betjene, som vil lede til konkurs.

Slik som kommunen har stilt seg med å gi en garanti basert på slett saksarbeid, medfører det at regninga uansett havner på kommunedirektørens bord. Da må det vel være bedre å yte et kommunalt bidrag (egenkapital) isteden for å innløse et garantiansvar i en konkurs. Det gagner hverken klubb eller innbyggere.

Som et alternativ foreslår kommunedirektøren å kjøpe hallen, men argumenterer bl.a med at dette ikke er aktuelt fordi de ikke vil ha driftsansvar og eierskap til slike anlegg.

Hva med å tenke alternativt å se til Surnadal? Der gikk kommunen inn med et kommunalt bidrag, hvor det ble stiftet et aksjeselskap der kommune og to idrettslag er eiere av hallen. Kommunen kun som passiv deleier, Surnadal idrettslag som aktiv eier med ansvar for drift. Spillemidler og mva.-kompensasjon kan fortsatt være berettiget så lenge idrettslaget er med som eier, det ikke regnes som næringsvirksomhet og det sannsynliggjøres overskudd. Det positive med en slik løsning er også at det ikke berører fremtidig økonomi og aktivitet i underavdelingene.

Ja, klubben må ta selvkritikk, gjennomgå saksforløpet grundig og komme med en redegjørelse.

Det som overrasker meg er at kommunedirektøren ikke på noe tidspunkt tar selvkritikk for administrasjonens behandling av saken.

Registrerer at det ikke er første gang det stilles tvil om saksbehandling. Sjelden ser vi at administrasjonen tar selvkritikk.

Kan godt forstå om flere av kommunestyrerepresentantene begynner å miste tilliten og blir ikke overrasket om det kommer et mistillitsforslag.

Gunnar Høen, medlem Støren Sportsklubb

Gunnar Høen.