I sak 8/2023 ble ovennevnte sak behandlet i kommunestyret. Jeg var også blant dem som stemte for denne lånegarantien.

Kommunedirektøren la frem saken med forsikring om at det var minimal risiko å gi denne garantien. I ettertid ser vi at det overhodet ikke stemmer. Når vi får fremlagt en sak som gjelder så store beløp må vi kunne forvente at kommunedirektøren har gått dypt inn i tallmaterialet han får fra søker.

Vi som kommunestyrerepresentanter i forrige periode, hadde ingen som helst mulighet til å gå dypere inn i tallene og sjekke realitetene i dette. Det er kommunedirektørens oppgave før han legger frem saken til kommunestyret. I ettertid kan det se ut til at tallene fra Støren Sportsklubb er slukt rått av kommunedirektøren, uten kritisk gjennomgang. Det at vi fikk fremlagt et urealistisk tallmateriale i denne saken, er sterkt kritikkverdig. Jeg føler meg rett og slett lurt til å ha vært med på å vedta denne garantien.

Når vi ser hva som er skjedd i ettertid her, kan vi nok undres på hva som har foregått.

*Har det vært for tette bindinger mellom enkeltmedlemmer i hallstyret og kommunedirektøren?

*Har kommunedirektøren handlet til det beste for hele Midtre Gauldal kommune i denne saken?

*Er det tilfeldig at beløpet (kr. 700 000,-) i søknad om spillemidler er det samme som foreslås fra kommunedirektøren i sak 15/2024?

*Midtre Gauldal kommune skal leie flerbrukshallen 8 timer pr. dag, 5 dager i uka i 52 uker. Hvem skal bruke den, og hva skal den brukes til alle disse timene?

Kommunedirektøren mener denne saken ikke vil skape presedens fordi det er et regionalt anlegg. I søknaden om kommunal garanti ble det overhodet ikke nevnt regionalt anlegg. Derimot står det, Sitat: «Denne garantisøknaden gjelder en flerbrukshall til egen bruk, samt utleie av ledig kapasitet til idrettslag og andre aktører i nærområdet». Da kan man ikke på et senere tidspunkt trekke inn i saken at det er et regionalt anlegg for å gi mer lån / garantier.

Kjell Arne Vinsnesbakk, tidligere kommunerepresentant

Kjell Arne Vinsnesbakk.