Endelig noen som tar bladet fra munnen, takk Inge Bolme. Modig gjort!

Ubegripelig hvordan dette er håndtert av kommunedirektør, hans stab og sentrale personer i klubben.

Det er ingen som forventer at frivillige i et idrettslag innehar kompetanse til å styre et slikt prosjekt og utarbeide budsjetter før, under og etter ferdigstillelse med fremtidig driftsbudsjett. Det man derimot kan forvente er at sentrale personer som har vært involvert i prosessen knytter til seg miljøer og personer med denne kompetansen, for den finnes.

Det som overrasker meg like mye er at kommunedirektøren m/stab som den profesjonelle part stiller garanti uten å kvalitetssikre grunnlaget i prosjektet. Her skulle kommunen sagt stopp, og stilt krav til klubben om kyndig byggeledelse, gjennomgått kontrakter og verifisert om dette er reelt. Da kunne de gått videre om det var sjekket av. Videre skjer så at kommunens bank KLP utbetaler lånene til klubben uten noen som helst kontroll på hvordan prosjektet skrider frem. Her kunne prosjektet vært stoppet, men det glipper altså på nytt. Klubben har fritt frem betalt de ulike kreditorer uten noen som helst kontroll om dette er iht. til inngåtte kontraktsavtaler og om det evt. er avvik. Helt til kassa var tom, og flere kreditorer fremdeles ikke fått oppgjør. Helt utrolig. Vanlig prosedyre i slike prosjekter er at fakturaer attesteres og godkjennes av byggkontrollør om alt er iht. til kontrakt og fremdrift før bank utbetaler underveis. Hadde hvilken som helst privat bank gjort som kommune og KLP gjort her hadde det i ytterste konsekvens kunne medført at ansatte hadde fått sparken, samt banken fått besøk av finanstilsynet og stått i fare for å miste bevilling.

Hva skjer deretter når bomben er et faktum  og man skal se hvordan dette kan løses? Jo det oppnevnes et utredningsutvalg som skal bestå av 3 representanter fra styret, samt en ugildet ekstern ressurs utnevnt av  kommunedirektøren for å bistå med å finne løsninger for ferdigstillelse og fremtidig drift. Ugildet? Tja. Vedkommende er en bekjent av kommunedirektøren, og har hatt mye av de samme arbeidsgiverne de siste 20 årene. Dette synes for meg uheldig. Ressurs? Nja. Det ble fremhevet i første rekke at han har jobbet innen bank og næringsliv, meg bekjent har han jobbet innen offentlig forvaltning siste 20 år. Kanskje ikke rett kompetanse i en slik redningsaksjon? Vedkommende tok forresten sluttpakke på  1,8 m.nok. som rådmann i Skaun kommune etter en betent sak i 2019/2020.

Utredningsutvalget kommer så med sin innstilling med alternativer i prioritert rekkefølge hva som kan være løsning.

Første prioritet er at kommunen låner 9,5 m.nok. for å dekke smellen som de videreutlåner til klubben. Et midlertidig lån til spillemidler og mva. er refundert. Et forslag som viser seg å være lovstridig. Skulle tro den såkalte "ressursen' visste bedre etter å ha jobbet i det offentlige i 20 år.

Videre foreslås det at allerede oppbrukt lån fra KLP på 16 m.nok. gjøres om til et langsiktig lån på 35 år, som da vil gi rentekostnader på ca. 24 m.nok. Da har moroa kostet 40 m.nok. når den er nedbetalt. Til sammenligning ville et lån på 8 m.nok. som var opprinnelig langsiktig lån i vedtatt budsjett gitt rentekostnader på 7 m.nok. på 20 år, med da altså en totalkost på 15 m.nok. 40 vs 15. Da snakker vi budsjettsmell.

Passer vel fint å fordele finanskostnader på 35 år for å prøve å få driftsbudsjett til å gå opp. Spesielt bærekraftig er det ikke i hvert fall med et lån på 35 år på en hall som har kanskje  levetid 20 år pluss.

Nå er altså løsningen å håpe på at en privat bank yter 9,5 m.nok. i midlertidig lån for å dekke inn kreditorgjeld og div inntil spillemidler og mva. refusjon er på plass, uvisst når. I realiteten et blancolån da en evt. pant i leiekontrakt er lite verdt i en evt konkurs.

Er andre ting som skurrer i driftsbudsjettet også, men kommenterer ikke det nå.

Uansett utfall videre drift eller konkurs vil dette henge som en økonomisk klemme over klubben og kommunen I mange år fremover. En konkurs med tap av midler og utstyr opptjent gjennom frivillighet i mange år. Videre drift med høy gjeldsbyrde i mange år. Som eksempel vil en renteoppgang på 2% utgjøre ekstra rentekostnader på 10 m.nok. over 35 år. Markedsendringer er heller ikke vurdert. Det skal bygges flere nærliggende haller i årene som kommer som kan medføre mindre belegg på leie. Det vil være svært krevende å styre med disse faktorene.

Det vil være svært naivt å tro at dette ikke påvirker det generelle tjenestetilbudet i en allerede anstrengt kommuneøkonomi. Eventuelle leieforpliktelser på 700.000 i året for kommunen vil bety at andre sårt trengte tjenester vil måtte bli nedprioritert. Samtidig som en lånegaranti på 17 m.nok. hengende over kommunen i mange år fremover, gi mindre handlingsrom for andre prosjekter som er avhengig av en garanti for å realiseres.

Å fordele skyld er ikke min hensikt, men kommune og KLP som en profesjonell part har i hvert fall et ansvar. Hadde motpart vært en forbruker hadde det nok vært grunnlag for å klage  til finansklagenemda. Lag/forening blir definert som næring så den muligheten har dessverre ikke klubben.

Oppdatering: Nå har kommunestyret vedtatt kommunedirektørens innstilling om å bidra med 700.000,- årlig inntil spillemidler og mva. refusjon er mottatt.

Hvorfor sånn hastverk med å banke igjennom et vedtak i kommunestyret? Hvorfor ikke gi en utsettelse til 21.03 slik som var fremmet? I en så viktig sak med så store konsekvenser skulle en tro at det var rimelig å gi kommunerepresentantene tid til å områ seg å fatte beslutning på ett bredt grunnlag. I stedet blir det sagt fra kommunedirektøren at det ikke vil komme noen nye svar som endrer saken innen 21.03. Og etter påtrykk fra ett gruppemedlem i ett parti om å fatte vedtak nå så snur kommunestyret. Kanskje kommer det ikke noen nye svar fra Tennfjord nei, men etter alt det som har kommet frem via andre kanaler de siste dagene er det grunn til å tro att utfallet hadde blitt noe annet om representantene hadde fått tid til 21.03 til å områ seg. Vanskelig å forstå at de fortsatt har tillit til Tennfjord etter det som har fremkommet siste dager. Det skal og nevnes at minst en representant som meldte seg inhabil i dag, stemte ved vedtak om å gi kommunal garanti. Er vedtaket i så fall ugyldig? Det håper jeg noen med juridisk kompetanse griper fatt i.

Innlegget kan bli noe redigert, da det er mye å skrive. Men alt blir en avveining. Vil ikke være bygdedyret heller. Men meg bekjent har vi ytringsfrihet i MGK også.

Gunnar Høen, medlem i Støren sportsklubb

Innlegget ble først publisert på Facebook, og er gjengitt med Gunnar Høens tillatelse.