I leserinnlegg i Trønderbladet datert 14. februar 2024 skriver «Bygdedyret. Det anonyme» at «Vi som ikke er medlemmer i Støren sportsklubb og som bare følger nyhetene om budsjettsprekken fra media, sitter rystet og handlingslammet på sidelinja». Personlig har jeg, i kraft av å ha vært leder i idrettslaget, og styremedlem i Midtre Gauldal Idrettsråd i en del år nå, fulgt prosessen med Støren Aktivitetshall tett fra sidelinjen, og i motsetning til «Bygdedyret. Det anonyme» er jeg absolutt ikke overrasket. Ikke det minste! Vi har i møte etter møte med politisk og administrativ ledelse i Midtre Gauldal Kommune (MGK) de siste par-tre årene vært særdeles tydelige overfor både kommunedirektøren og tidligere ordfører at realisering av Støren Aktivitetshall på den måten Støren Sportsklubb la opp til, absolutt ikke ville være mulig. Det er faktisk så åpenbart at en ikke trenger kalkulator eller engang kuleramme for å forstå det! Vi har i hele denne tiden vært særdeles tydelige på at MGK minst måtte påregne å inn med 5-10 mill. i ren pengestøtte, basert på budsjettet som den gang (…) ble lagt til grunn, om prosjektet skulle være levelig og drivbart i ett lengre perspektiv.

Siden nyhet om den såkalte budsjettsprekken sprakk, såkalte fordi vi vet at ansvarlig krefter Støren Sportsklubb alt på bestillingstidspunktet var meget klar over at hallen ville bli vesentlig dyrere enn det som hadde blitt kommunisert og årsmøtebehandlet, har vi vurdert og vært i tvil om vi burde gå ut med det vi vet i tilknytning til denne saken. Vi har rådført oss med mange i bygda og idrettslaget. Noen har anbefalt oss å sitte stille i båten. Andre har ment at dette bør belyses, da grovheten i det som har skjedd er så stor. Det er faktisk grenser for hvor ansvarsløs en kan være – hvor langt en kan stikke hodet ned i sanden – når en bruker av andres og/eller fellesskapets midler. Vi vil si det er litt typisk midtregauldalsk, dessverre, å sitte rolig i båten, se det an og klage i ettertid.

Men det vil være for sent når eventuelle vedtak er fattet, og kommunen siden må ty til drastiske grep for å rette opp i konsekvensene av særdeles slett og elendig arbeid av både Støren SK og administrativ ledelse i MGK. Da kan en godt se for seg at det er skolen i Budal som legges ned, eller bassengene i Singsås og Soknedal som tømmes.

I går kveld kom kommunedirektørens innstilling, til hvordan krisen skal løses, til kommunestyremøte torsdag 7. mars, og denne var absolutt ikke tillitvekkende vil vi si. Vi vil derfor være tydelig på følgende:

• MGK må redde Støren SK. I sum vil dette koste kommunen mellom 10-20 mill. Vårt beste anslag er at en ender opp nærmere 20 enn 10 mill, hvis ikke vil ikke Støren SK klare på gjeldsbelastningen. Det er viktig at kommunestyrets representanter forstår dette når de skal fatte sin beslutning. Et enkelt eksempel i så måte:

Låneopptak: 015 mill (reelt låneopptak vil bli langt høyere..) Rentesats: 005 % Løpetid: 025 år Sokna IL 2 Ant utøvere: 250 stk (det vil neppe bli veldig mange flere å fordele kostnadene på) Dette vil resultere i en kost per utøver per sesong i størrelsesorden 4200,- kr bare for å betjene gjelden. Driftsutgifter vil komme i tillegg.. Vår klare påstand er at det vil bli svært tynt med fotballspillere i kommunen med det opplegget som kommunedirektøren og Støren SK har lagt til grunn. Dette burde for øvrig vært mer enn åpenbart for samtlige ansvarlige (styreleder, hovedstyre og den såkalte hallgruppa) i Støren SK og MGK forut for at det ble stilt lånegaranti, forut årsmøtebehandling, eller manglende sådan, og bestilling/igangsetting.

• MGK må rydde opp i rotet etter Støren SK, men denne gangen kan det IKKE gå utover.

Singsås, Budal og/eller Soknedal som «alltid», i langt større grad, har måtte stå på egne ben. Fremtidige kutt, som vil måtte komme, må denne gang tas på Støren.

• Kommunedirektøren ber kommunestyret om fullmakt til å fremforhandle avtaler. Dette bør kommunedirektøren åpenbart ikke få. Her må en også kunne forvente større grundighet enn hva tilfellet var ifbm prosessen med kommunal lånegaranti. I saksdokumentene til kommunestyremøtet den 7. mars er de reelle konsekvensene for kommunen knyttet til skandaleprosjektet på lang sikt i altfor liten grad tallfestet og bearbeidet. Her vil det være snakk om titalls millioner. Det kan også bli snakk om driftskostnader og driftsansvar. Da bør en kunne forvente en grundigere tilnærming til problemet.

• Vi tror ellers hallen vil bli dyrere å ferdigstille enn det sportsklubben signaliserer. Det vil med andre ord komme ytterligere overskridelser. Vi stiller oss også tvilende til sportsklubbens driftsbudsjett, og synes de ser ut til å være preget av «optimisme» og «trua», hvilket er meget farlig når en snakker om titalls millioner. Vi vil oppfordre våre folkevalgte til å bruke tid i forbindelse med denne saken. Det haster ikke så mye som kommunedirektøren gir uttrykk for. Forlang mer fakta og en grundigere redegjørelse med tanke på konsekvenser på lengre sikt for kommunen. Kommunestyrets representanter bør også være fullstendig klar over det reelle kostnadsbildet. Det vil absolutt ikke bli snakk om å «bare» bidra til mellomfinansiering av MVA og spillemidler i denne saken. Her vil kommunen måtte bidra med store overføringer i sportsklubben på Støren i lang tid fremover. Alternativt vil kommune måtte bidra en tid for så å ta over hele restgjelden, 10-20 mill, på et senere tidspunkt. Dette er også et meget sannsynlig alternativ, slik vi ser det.

Vi vil ellers oppfordre kommunedirektøren og hans stab til å bruke ørene, dvs. lytte, litt mer. Det kaoset som sportsklubben og kommunen nå står i kunne fint vært unngått om flere hadde vært villige til nettopp det.

Til sist vil vi gjøre oppmerksom på at håndteringen av saken vil bli fulgt tett også fremover. Det er helt klart personer i Støren SK som sitter på et personlig strafferettslig ansvar. Kommunedirektørens rolle og håndtering bør også vurderes og ettergås slik vi ser det. Grovheten i det som har skjedd og måten det har skjedd på, taler for at noen, av rent objektive hensyn, MÅ holdes ansvarlig. Det går faktisk ikke an å leke seg med titalls millioner av kreditors eller fellesskapet sine penger slik det har blitt gjort her.

På vegne av hovedstyret i Sokna IL Inge Bolme, leder.

Inge Bolme, leder i Sokna IL.