I likhet til Sokna IL. Følger også vi i Singsås IL saken om Støren sportsklubb og deres aktivitetshall-prosjekt, og vi stiller oss også spørrende til hvordan Midtre Gauldal kommune har havnet i denne situasjonen.

Vi har forståelse for at kommunen ønsker å fremme prosjektet og prøver å bistå der hvor de kan. Men akkurat i denne saken må noen ha sovet i timen.

Personlig mener jeg det er flott at det finnes engasjement å pågangsmot blant oss, men det bør være grenser for hva vi kan begi oss ut på og det burde være en retningslinje eller en varsellampe som burde lyst rødt når denne saken første gang ble tatt opp i formannskapet .

En hall til titalls millioner kroner er kanskje ikke det vi burde kaste oss ut i først. Flere andre idrettslag i kommunen, også Singsås IL, har vært inne på tanken om å sette opp en hall med en innendørsfotballbane i ulike størrelser. En innendørs fotballbane er jo en ønskedrøm for alle fotballentusiaster, som på den måten kan trene fotball hele året. Men for vår del ble det bare med tanken, drømmen og budsjettering.

For kostnadene ble for høye i forhold til nytteverdien. Og det er på denne punktet vi ikke helt forstår kommunens og kommunedirektørens vurdering i forhold til å stille lånegarantier til Støren Sportsklubb. Det burde vært brukt mye mer tid til planlegging, kommunen burde vært mer delaktig i budsjettering og overvåket planlegging og gjennomføring på en helt annen måte enn hva som er gjort. Det burde vært en selvfølge at kommunen har tatt mer ansvar, stilt flere krav og fulgt prosjektet tettere når det er snakk om en så stor lånegaranti.

Kanskje kunne denne situasjonen vært unngått, dersom lag og foreninger har hatt tilgang til en veileder i kommunen, som kunne svart på spørsmål, sett over budsjetter, kunnet nok om lover og regler, slik at alt det vi som frivillige i lag og foreninger er usikre på i en slik prosess, hadde blitt besvart og gjennomgått?

Vedtaket om lånegaranti og etterpåklokskap kan man ikke få gjort noe med, men vi kan tenke nøye igjennom prosessen fremover. I morgen skal kommunedirektøren legge frem sin innstilling om kommunens bidrag til Støren sportsklubb på kommunestyremøte. Denne innstillingen viser at kommunedirektøren ønsker å gjøre alt som er mulig for å hjelpe Støren Sportsklubb. Dette er vel å bra, men på hvilken bekostning blir dette da gjort? Det legges frem et forslag om å gi en ny lånegaranti i en allerede betent situasjonen. Dette kan føre til at kommunen sitter igjen med en enda større del av regninga, dersom det viser seg at denne prosjektet er liv laga.

For en ting er å få finansiert de siste kostandene og få hallen ferdigstilt, men arbeidet med å få driftet hallen blir i våre øyne en like så stor jobb, om ikke større. Lånekostnader og drift skal også betales, og dette bør også tas i betraktning for valget som skal fattes. Budsjettet for 2025 som Støren Sportsklubb sitt utredningsutvalg viser et underskudd i drift på 167 430 kr.

I dette budsjette er det, slik vi ser det, ikke tatt høyde for rentekostnader på et evt. nytt lån for å dekke mellomfinaniseringen. Noe som i realiteten sier at underskuddet er vesentlig høyere enn rapporten viser. Lånets løpetid er på 35 år, og det er begrenset hvor mange år man kan drifte en slik hall med et så stort underskudd. I budsjettet budsjetteres det med leieinntekter på 1 400 000 kr årlig. Mulig dette er realistisk i de første årene, men vil det være like realistisk å få så høye leieinntekter om 10-15 år?

Fotballaktiviteten i kommunen er på nedtur, flere av klubbene sliter med å stille lag. Dette fører til at flere årstrinn blir sammenslått, det blir lag som går i oppløsning og det oppstår samarbeidslag på tvers av klubbene i kommunen.Noen vil nok mene at en slik hall vil føre til økt forballaktivitet og interesse, men det har man ingen garantier for. Det er viktig å ta med dette i betraktningen. Færre lag i kommunen kan føre til at man ikke får leid ut den nye hallen like mye som ønsket, og dermed ikke greie å få tilstrekkelig inntekter i forhold budsjetteringen.

Kommunedirektøren foreslår at kommunen leier hallen for 700 000 kr i året med de betingelser at de disponerer hallen mandag til fredag på dagtid. Her ønsker kommunedirektøren å se på muligheter for å få til et bredt folkehelse og helsefremmende tilbud i kommunen. Hvilke helsefremmende tilbud kommunedirektøren ønsker å realisere på dagtid,da folk flest er på jobb, er ikke så godt å si. For vår del virker det som at denne "leie" er et bedre ord å bruke inn i budsjettet for støtte.

De andre idrettslagene i kommunen har også fine anlegg, som kommunen kan "leie" til helsefremmende tiltak på dagtid. For det er faktisk på dagtid de fleste anlegg står tomme og ubrukt rundt om i hele kommunen. Det er provoserende å lese kommunedirektørens innstilling. Vi i Singsås IL har også jobbet opp mot kommunen ved flere anledninger for å få bidrag til våre prosjekter. Da vi jobbet med å finansiere tråkkemaskin, bemerket kommunedirektøren i en telefonsamtale, at idrettslagene i kommunen burde samarbeide mer å heller gå inn for å kjøpe en felles tråkkemaskin,som kunne benyttes rundt om i kommunen.

Da idrettslaget startet aktivitetsklubb og forespurte om mulighet til å benytte en avstengt del ved Singsås bo og dagsenter, var svaret fra kommunedirektøren blankt nei. Kommunedirektørens utsagn om å skape et bredt helsefremmende tiltak virker for oss ikke helt troverdig, og der skurrer litt når man ber om fullmakt til å inngå avtaler i denne saken. Alt virker veldig forhastet og lite gjennomtenkt.

Selvfølgelig ønsker vi alle at kommunen skal hjelpe Støren Sportsklubb i en såpass vanskelig situasjon,men vi ønsker ikke at dette skal gjøres på bekostning av oss i utkanten av kommunen. Vi i Singsås il ønsker at det skal være mangfold, et bredt aktivitetstilbud og idrettsglede rundt om i hele kommunen, men vi ønsker ikke at dette skal gå på bekostning av våre skoler, vårt nærmiljø, våre eldre eller våre veier. Vi ber om at kommunestyret tenker seg om to ganger før man fatter vedtak i denne saken, og støtter Sokna IL sin mening om at det bør brukes mer tid i denne saken.

På vegne av Singsås Idrettslag

V/leder Linda Therese Johansen