De lokale partene som har forhandlet er Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Skaun og Orkland, hvorav de to siste er nye kommuner i samarbeidet. Staten har i forhandlingene vært representert med Statens Vegvesen, Jernbanedirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag.

Byvekstavtalen er et samarbeid mellom stat, fylkeskommune og kommuner for å bidra til å realisere nullvekstmålet. Dette handler i korthet om at økt trafikk som følge av befolkningsvekst skal tas unna med kollektiv, sykkel og gange, og ikke økt biltrafikk. Dette gjøres gjennom et stadig forbedret tilbud til trafikantene og effektiv arealbruk.

Parallelt med forhandlingene har lokale parter tatt initiativ til å utvide perioden for innkreving av bompenger i Trondheim til 2033, og Samferdselsdepartementet har fremmet forslag til Stortinget om dette. Saken forventes behandlet før sommeren. Utvidet innkrevingstid vil legge grunnlag for å finansiere viktige tiltak også etter 2029, så som Byåstunnelen og forlengelse av Johan Tillers vei.

Alle forhandlingspartene tar forbehold om godkjenning i sine respektive organer. Når dette er klart, vil det bli invitert til formell undertegning av ny avtale.

– Jeg er svært glad for at det i dag ble enighet i forhandlingene om en revidert byvekstavtale for Trondheims-området. Det er også gledelig at det nå ligger til rette for at to nye kommuner kan bli parter i avtalen. Forslaget skal videre til politisk behandling lokalt og deretter behandles av regjeringen. Forhandlingene har vært krevende, men det er god grunn til å tro at Trondheims-området nå får en ny byvekstavtale. Den vil bidra til et bedre og grønnere bymiljø og til å nå nullvekstmålet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det er Trøndelag fylkeskommune og kommunene Trondheim, Stjørdal, Malvik, Melhus, Skaun og Orkland som har forhandlet med staten om avtaleteksten.

Byvekstavtaler har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. For å hindre at veksten i persontransport skjer med bil og bidrar til økte utslipp, støy og dårligere framkommelighet, skal ordningen fremme gange, sykling og bruk av kollektivtransport.