Staten ønsker gjennom byvekstavtalen å redusere bruken av personbiler og få folk flest til å benytte miljøvennlige transportmidler. Dette betyr at de som kan skal gå, sykle eller reise kollektivt. Det vil redusere miljøbelastningen og det vil redusere antall biler inn i byen hvor det er trangt nok fra før. Nye boliger skal fortrinnsvis plasseres nært kollektivknutepunkt eller i gangavstand til arbeidet. Det betyr fortetting, flere boenheter pr. dekar samtidig som det gjerne skaper behov for nye barnehager og skoler sentralt. Det blir kanskje ikke nødvendigvis stilt tilstrekkelig krav til bomiljø og livskvalitet.

Midtre Gauldal er en del av Trondheimsregionen, men vi er ikke en av byvekstavtalepartnerne. Vi får altså ikke ta del i de midlene som Staten stiller til rådighet for å bedre tilbudet for kollektivreisende inn og ut av kommunen. Ja, for vi har faktisk arbeidspendling begge veger. Vel 1000 pendler ut og tilsvarende vel 800 pendler inn, daglig.

Antall reisende med ATB fra Støren har gått ned etter at det ble bytakst til Ler. Nå blir det bytakst, 40 kr, med ATB i hele Melhus helt til Stjørdal. I tillegg skal fylkeskommunen og staten visstnok inn og subsidiere togtilbudet slik at dette også kan benyttes på lik linje med buss.

Hva koster det så med tog fra Støren:

Til Trondheim:

Til Stjørdal:

Fra Lundamo eller Hovin for den saks skyld vil det koste kun 40 kr utfra det vi har forstått. Hva vil dette resultere i når det gjelder reisende fra Støren?

Dette spørsmålet er også retorisk, og svaret er at det blir neppe særlig mange reisende fra Støren. Selv med bompenger på E6 ved Haga bru så vil de som ønsker å reise kollektivt med tog fra Støren i Trondheimsregionen starte sin reise i Melhus, fra Hovin, Lundamo eller Ler.

Dette er utrolig trist. Det bygges nå jernbaneverksted og hensettingsspor på Støren for inntil 9 togsett. Det er bebudet times avganger fra Støren stasjon til Steinkjer fra 2023. Allerede fra 2022 bør det være mulig å få til økt frekvens på morgen og ettermiddag til Støren, all den tid togene skal «overnatte» på Støren. Uten at Støren stasjon blir en del av Sone A og tilknyttet byvekstavtalens priser vil det neppe bli mange reisende med tog fra Støren. Det svekker muligheten for å utvide bo- og arbeidsmarkedet i Trondheimsregionen, det gjør det vanskeligere for vår ambisjon om å være regional senter og bygge arbeidsplasser her.

ATB sitt busstilbud vil også få en nedgang inntil bommen kommer opp på E6 ved Haga bru. Prisene med ATB buss utgjør kun en dobling og da vil det være noe hipp som happ i forhold til avgifter om vi ser bort fra selve kjøreturen. En rabatert bomavgift med el-bil vil sannsynligvis føre til at kollektivreisen likevel fortsatt vil starte i Melhus.

Vi synes ikke det er riktig at en så stor andel av fellesskapets midler til gode kollektivløsninger kun skal gå til kommunene som er en del av byvekstavtalen. Hva fylkeskommunen har av egne midler til å ytterligere sponse en slik løsning må vi kunne spørre om.

Hva er så løsningen for Midtre Gauldal?

Kan vi ikke gjøre det så enkelt at Staten ved Regjeringen, som er den sentrale part i byvekstavtalene, utvider byvekstavtalen til å gjelde inn til Støren. Det var Staten som avgrenset hvilke kommuner i Trondheimsregionen som fikk ta del i byvekstmidlene. Vi er glade for den støtten som ble gitt fra Trondheims ordfører og andre i regionen om at alle kommunene i Trondheimsregionen burde være en del av avtalen. Slik ble det ikke.  Vi mener at i et felles bo og arbeidsmarked så vil pendlingen inn og ut fra Trondheim øke, og dermed vil det være utfordrende å nå nullvekstmålet uten at Midtre Gauldal blir en del av avtalen og kollektivløsningene. Det logiske er å bygge opp under Støren som et knutepunkt både geografisk og funksjonelt i form av vei, bane og buss. Det som er bra for Støren er bra for Trondheimsregionen og omvendt. Samtidig er det også slik at det som er bra for Støren er bra for bygdene og omvendt. Ved å inkludere Støren vil det styrke byvekstavtalen og miljøpakken, fordi vi da er med å bygge et balansert Trøndelag med mulighet til utvikling og vekst.

For Formannskapet i Midtre Gauldal kommune

Sivert Moen, ordfører.

-Vi synes ikke det er riktig at en så stor andel av fellesskapets midler til gode kollektivløsninger kun skal gå til kommunene som er en del av byvekstavtalen, skriver ordfører Sivert Moen (i midten) og formannskapet i Midtre Gauldal kommune.