Pandemien har gitt ulike utslag for idrettslag når det gjelder frafall og evnen til å opprettholde aktivitetstilbud. Motiv fra Størenhallen. Foto: Bjørn Ivar Haugen

Totalt får norsk idrett nå i desember utbetalt 715,8 millioner kroner i momskompensasjon, basert på regnskapsåret 2021, en økning på 78,6 millioner kroner fra i fjor. Utbetaling til idrettslagene utgjør ca. 65 millioner kroner mer enn de fikk i fjor, og for andre året på rad har vare- og tjenestemomsen til norsk idrett blitt dekket fullt ut.

– Regjeringen innfrir sine egne løfter om full momskompensasjon for idrett og frivillighet gjennom en tilleggsbevilgning i saldert budsjett inneværende år. Desto mer gledelig gir rekordutbetalingen en tydelig indikasjon på et høyere aktivitetsnivå i idretten, til tross for at regnskapsåret 2021 fortsatt var preget av koronarestriksjoner, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Dette samsvarer godt med innsikten vi har fått fra nøkkeltallsrapporten som viser at medlemsutviklingen i norsk idrett fikk et lite oppsving i 2021. Vi forventer at trenden fortsetter inneværende år, men det vil fortsatt ta tid før vi er tilbake til samme nivå som før pandemien.

I fjor fikk 13 idrettslag avslag som følge av manglende registrering i frivillighetsregisteret. I år er tallet 29. Totalt søkte 5446 idrettslag momskompensasjon, en betydelig økning fra 5289 idrettslag i fjor.

– Antall idrettslag som i år mottar momskompensasjon er en del høyere enn fjor, men fortsatt lavere enn i toppåret 2018. 2021 var fortsatt et korona-år preget av opp- og nedturer med både nedstengninger og gjenåpninger av samfunnet. Tallene viser uansett at det fortsatt er et godt stykke frem før aktivitetsnivået er tilbake på et normalt nivå, sier Kjøll.

– Pandemien har gitt ulike utslag for våre idrettslag, både når det gjelder frafall og evnen til å opprettholde et godt aktivitetstilbud til våre medlemmer. Små idrettslag som utelukkende er drevet av frivillighet virker å være mest utsatt. Samtidig har 2022 også vært et turbulent år med pris- og kostnadsvekst i samfunnet som følge av krigen i Ukraina. Dette har utfordret idrettslagenes klubbøkonomi og samtidig påvirket familienes betalingsevne for barn og unges fritidsaktiviteter negativt. Dette er en samfunnsutfordring som vi må følge opp tett, og i nær dialog med myndighetene på alle nivå for å sikre at økonomi ikke blir en barriere for idrettsdeltakelse, avslutter Kjøll.

Andre organisasjonsledd

For særforbundene er tildelingen i år på 88,5 millioner kroner, på toppen av de 4,6 millionene som særkretser og regioner har mottatt. Norges idrettsforbund sentralt får 23,7 millioner i kompensasjon, mens idrettskretsene får 10,9 millioner kroner.

Penger til jul?

NIF vil utbetale så snart midlene fra momskompensasjonen er mottatt fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, og senest 23.12.2022.

Momskompensasjon 2022 (regnskapsåret 2021).

Norges idrettsforbund23 705 780
Aksjeselskaper10 701 644
Idrettskretser10 950 284
Særforbund88 507 879
Bedriftsidrettslag3 681 384
Bedriftsidrettskretser4 399 387
Særkretser24 255 241
Regioner615 478
Idrettsråd3 967 840
Klubber545 064 120
Sum715 849 037