INTERPELLASJON OM ØKNING I KOMMUNALE AVGIFTER FOR VANN- OG AVLØP F.O.M ÅRET 2024 – MIDTRE GAULDAL KOMMUNE.

Trønderbladet har hatt to oppslag om økningen av kommunale avgifter for vann- og avløp f.o.m. 2024, se TB av 21.3 og 26.3.24. Økningen er betydelig i alt kr 4.800.- pr år for en gjennomsnittsbolig med et forbruk på 150m3. En del  eneboliger vil få betydelig større økning. Det er 1149  abonnenter bolig med kommunalt vann og 1182 abonnenter bolig knyttet til kommunalt avløp, og avgiftsøkningen vil således generere betydelig økte inntekter. Abonnenter næring utgjør rundt 130, men utgifter av denne type  vil for denne gruppe utgjøre fradragsberettigede utgifter og Pp har ingen opplysninger om hvordan avgiftsøkningen slår ut for denne gruppe. Kommunen har ikke lov å tjene på denne type tjenester (null-sum spill).

Pensjonistpartiet ønsker at innbyggerne skal bli opplyst om årsak(ene) til dette formidable «utgiftshopp». Hvor er det foretatt større reparasjoner på  ledningsnettet samt kostnad på det enkelte sted? Pp er kjent med at det er lagt vann og avløp opp til Støren sør som foreløpig ikke genererer inntekter. Hvordan er dette løst- er kapitalutgifter for noe av lånebelastningen Støren sør ført som utgift før avgift vann- og avløp er beregnet? Evt. hvor mye? Hvis kommunedirektør kjenner til andre forhold som kan medvirke til at innbyggerne bedre kan forstå hvorfor dette «utgiftshopp» er nødvendig, så ber Pp om at opplysningene blir gitt.

Alle politiske partier/grupperinger ønsker å legge til rette for økt bolyst. Avgiftsnivået er nok bare en del av bildet når folk velger hvor de vil bo, men alle monner drar. Kommunestyret kan bestemme at vann og avløpsgebyret kun skal dekke en andel av samlet selvkost f.eks 80% , men resterende kostnader må da dekkes av det ordinære kommunebudsjettet.

Kommunestyret ber på denne bakgrunn kommunedirektøren om snarest (før revidert budsjett vår 2024) å vurdere en ordning der aktuelle avgiftsøkning begrenses til 80% - og gi opplysning om hvor mye midler som må omdisponeres for å få dette til.

Støren 3.april 2024

Harald Rognes, Pensjonistpartiet