Fylkesdirektøren skrinlegger utbedringene av Fv.30 i økonomiplanen. Fv. 30 er en hovedveg mellom E6 på Støren og Røros og strekningen er ca. 103 km lang. Strekningen er regionalt viktig i Trøndelag. Når det kommer til store investeringer, burde den ha vært en av de høyest prioriterte hovedvegene. En omfattende utbedring av fylkesveg 30 mellom Støren og Røros har vært under planlegging, og var så godt som ferdig planlagt. Prosjektet har vært tenkt finansiert med bompenger. Prosjektet er nå stoppet av styringsgruppa grunnet ulike lokalpolitiske vedtak om prosjektet og hvor bompengespørsmålet naturlig var et stridstema.

En ting er alle brukere av vegen enige om og det er at dagens veg er svingete, smal og rasutsatt.

18.oktober ble Fylkesvei 30 mellom Støren og Røros utsatt for ras ved Hindbjørgen i Singsås. Foto: Bjørn Ivar Haugen

Vegen holder heller ikke dagens krav til vegstandard, og trenger oppgradering.  Ved å oppgradere den cirka ti mil lange strekningen vil sikkerheten for personbil, næringstrafikk og myke trafikanter økes.

Arbeidet med forbedringer langs fv. 30 mellom Støren og Røros kom i gang etter initiativet fra Rute 30, et samarbeidsforum initiert av kommunene Røros, Holtålen og Midtre Gauldal, samt Sør-Trøndelag fylkeskommune. Kommunene og fylkeskommunen vedtok derfor høsten 2016 å starte et forprosjekt «der utbedring av fylkesveg 30 mellom Støren og Røros ble delvis finansiert ved bruk av bompenger».  Forprosjektet ble avsluttet 2018, og de tre kommunene samt fylkeskommunen ga sin tilslutning til videre utredning av prosjektet i desember 2018. Videre arbeid med prosjektet kom i gang igjen våren 2020, dvs. etter kommunevalget i 2019. Transportnæringen har vært en aktiv pådriver for å sikre oppgradering av veien, for å bedre forholdene for sine sjåfører og sikre forutsigbarhet i leveranser til sine kunder.

Bompengeopprøret i 2019 har påvirket manges tanker rundt bompenger i Norge noe som er helt naturlig og bompengespørsmålet ble for hett for kommunenes innbyggere.

Nå er også prosjektet tatt ut av fylkeskommunens forslag til økonomiplan noe som gjør at stortinget vil få et ansvar for å finansiere denne viktige vegen med ingen bompengefinansiering. Det er etter Pensjonistpartiets mening tvingende nødvendig å oppruste fylkesveg 30, men denne finansieringen skal ikke disse 3 kommunenes innbyggere betale. Fellesskapet har ansvaret for at noe nå skjer når fremdriften er foreslått stoppet av fylkesdirektøren. Dette er en svært viktig trafikkåre for all trafikk til og ifra Trondheim.

Svein Otto Nilsen Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Svein Otto Nilsen.