Ordfører Sivert Moen (Sp) om viktige tema for Midtre Gauldal kommune under ett år før kommunevalget:

Sivert Moen, ordfører i Midtre Gauldal kommune. Foto: Bjørn Ivar Haugen

Midtre Gauldal kommune møter som mange andre kommuner i Trøndelag stadig nye utfordringer. Vi er en del av et felles bo- og arbeidsmarked i Trondheimsregionen og en del av regionsamarbeidet hvor Trondheim er motoren og teknologien er i høysetet. Midtre Gauldal kommune er også en del av regionen Trøndelag Sør med fokus på verdiskaping basert på råvarer fra lokalt jordbruk og skogbruk. Vi er bærekraftig og framtidsrettet. Vi har store arealer med unik og fantastisk natur som gir grunnlag for opplevelser og friluftsaktiviteter som bidrar til å lade batteriene og styrke folkehelsa.

Vi har Gaula, verdens beste storlakselv. Vi har Forollhogna nasjonalpark med en bærekraftig villreinstamme. Vi har sæterdalene Nekjådalen, Synnerdalen, Endalen, Håkådalen, Bjørgan og Vindstaden som alle grenser inn til nasjonalparken. Bosetting og livsgrunnlaget til bygdene har i stor grad vært tuftet på naturens ressurser og overskudd. Her er det mye kulturhistorie og opplevelser du kan ta del i.

Midtre Gauldal har kort vei i alle retninger. Vi er en halvtime fra det meste av det beste, om det så er opp mot fjellet eller ned til havet. De siste åra har vi behandlet flere reguleringsplaner for ny E6. Deler er allerede bygd slik som det første tunnelløpet i Soknedal. Glatte elvesvinger er erstattet med tørr, sikker og fin vei. Det må vi ha mere av.

Ny firefelts E6 med 110 km/t

Vi arbeider nå for ny firefelts E6 med 110 km/t fartsgrense på strekningen Ulsberg – Trondheim der topografien gir mulighet for det. Næringslivet vil ha framkommelighet, forutsigbarhet og punktlighet, og da må vi bygge veger som sikrer det.

En tofelts veg med midtdeler og vekselvis forbikjøringsfelt vil aldri bli godt nok. Feilinvesteringer har vi sett nok av.

Fylkesvei 30

Midtre Gauldal kommune deltar sammen med Holtålen, Røros og Trøndelag fylkeskommune i en prosjektgruppe for å oppgradere FV 30. Målet er å bedre sikkerheten og framkommeligheten hele året. Bredde, bæreevne og rasutsatte strekninger skal utbedres. Vi ønsker en trygg fylkesveg til våre innbyggere og næringslivet.

Uten en oppgradering taper distriktet attraktivitet for næringsliv og bosetting.

Digital infrastruktur

Midtre Gauldal kommune har i samarbeidsprosjekt med utbyggere og fylkeskommunen bidratt til utbygging av mobilnett og internett til næringsliv og innbyggere. Godt nett både sikrer og åpner for ny bosetting og næringsliv.

Næringslivets betydning

En stor aktør flyttet siste året sin virksomhet fra Midtre Gauldal til en nabokommune. Over 300 arbeidsplasser ble borte over natta. Det har ført til nedgang i innbyggertallet. Ved utgangen av første kvartal i 2022 har vi hatt en reduksjon på 138 innbyggere fra første juli 2021. Fortsetter trenden fram til «telledato» 1. juli 2022 nærmer vi oss 200 færre innbyggere.

I snitt, uten å ta hensyn til alderssammensetningen, utgjør rammeoverføringer og skatteinngang vel 65 000 kroner per innbygger. Kommunens inntekter kan derfor bli redusert med vel 13 millioner i løpet av et år. Dette er alvorlig og utgjør for vår del vel 2 prosent av brutto budsjett. På kort sikt har vi ingen åpenbar løsning på hvordan vi kan øke våre inntekter eller redusere kostnader tilsvarende. Vi har derfor noen tøffe år i vente. Det langsiktige målet består i å skape ny vekst gjennom ny bosetting og nye arbeidsplasser.

Omstillingskommune

For at vi skal komme videre har kommunen søkt og fått status som omstillingskommune. Det betyr at vil skal legge til rette for at eksisterende næringsliv og nye næringer skal vokse i kommunen. Omstillingsprogrammet er en guidet tur over 6 år sammen med Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge. Staten bidrar med 20 millioner, mens fylkeskommunen og kommunen deler på tilsvarende. Målet er å skape 300 nye arbeidsplasser for å kompensere de vi har mistet.

Arbeidsplasser lokalt i kommunen vil stoppe fraflyttingen og styrke bosettingen i de ytre bygdene. Vi har gjennom de siste 3–4 åra regulert et nytt næringsområde i Støren Sør på til sammen vel 300 dekar. Av dette er 85 dekar med tilhørende infrastruktur ferdig utviklet og klart for salg.

E6 i tunnel gjennom Mannfjellet

Det reguleres nå en 4.3-km lang tunnel gjennom Mannfjellet vest for Støren. Den samla samfunnsnytten med en lang tunnel vest for Støren er større målt opp mot et alternativ øst for Gaula i tilknytning til dagens E6.

Dette skaper selvsagt debatt i forhold til hvilken betydning en slik løsning har for Støren og Midtre Gauldal. Spesielt handelsnæringa ser på E6 gjennom Støren som et vesentlig bidrag til sin eksistens. Sommermånedene med turisttrafikken fremheves spesielt som viktige.

Det er utarbeidet en rapport omkring lokale virkninger knytt til omlegging av E6 ved Støren. Fremtidig trafikk på E6 ble beregnet til ca. 9400 i døgnet i 2050 og trafikken gjennom Støren sentrum blir redusert til 2000 kjøretøy i døgnet. Mindre trafikk gjennom sentrum vil bety mindre trafikkstøy og med det et roligere, triveligere og mer attraktivt sentrum for alle. Vi tror det blir bra.

FV 30 og bompenger

Opprusting av FV 30 fra Støren til Røros må finansieres med bompenger. Bompengeproposisjonen for FV 30 legges forhåpentligvis fram til behandling før valget 2023. Uten bompenger blir det ingen oppgradering. Veistandarden i dag er en utfordring og belastning for alle. Uten oppgradering blir Gauldalen langs FV30 mindre attraktiv både for bosetting og næringsliv.

Vi mener det bør være rom for å sette tak i antall passeringer som kan belastes den enkelte blant annet for å unngå at barn og unge ekskluderes for deltakelse i idrett og fritidsaktiviteter på kveldstid.

Hvorfor koster togbilletten fra Støren 355 prosent av togbilletten fra Hovin?

Alle skryter av toget og hvor fint det er å reise med tog framfor buss. Det er vi også enige i. Helt til konduktøren kommer. Togbilletten fra Støren til Trondheim koster 149 kr. En ordinær enkeltbillett med ATB og buss koster 84 kr fra samme stasjon. Hvorfor noen da reiser med tog fra Støren til Trondheim på enkeltbillett er derfor et mysterium, eller kanskje er det nettopp ingen som gjør akkurat det.

Byvekstområdet (Melhus, Trondheim, Malvik og Stjørdal) har samme pris på tog og buss i hele avtaleområdet. En enkeltbillett koster 42 kr både på toget og AtB-bussen. Det er fri overgang mellom tog og buss og motsatt. Togbilletten fra Støren, uten fri overgang til ATB buss, koster 149 og utgjør 355 prosent av billettprisen i byvekstområdet.

Det er ikke greit å konkurrere som togoperatør i Norge med slike prisforskjeller. Her må staten inn og utligne forskjellen i forhold til byvekstområdet. Toget må også være et alternativ for distriktene.

Hvorfor er ikke Midtre Gauldal en del av byvekstavtalen?

Det er det bare staten som vet. Midtre Gauldal ønsket å være med på byvekstforhandlingene for blant annet å kunne dra nytte av felles kollektivtakster i et større område. Kommunene som ble en del av byvekstavtalen ønsket å ha oss med for å redusere kjøring inn i byvekstavtaleområdet.

Selvsagt er Midtre Gauldal annerledes enn Trondheim og selvsagt passer ikke alle regler om plassering av bebyggelse nært kollektivknutepunkt i Budalen og Singsås like godt som på Støren eller Melhus og tilsvarende kommunesentrum. En avgrensing av virkeområde til å gjelde tettstedet Støren eller langs E6 ville i forhold til reisende være godt nok for oss.

Vi vil skape attraktive boligområder

I kommunedelplan Støren som har vært på høring ligger det inne forslag til boligområder i Støren Sør. Interessen for bolig i Støren Sør må sies å være god med 30 talls interessenter allerede nå. Arbeidet med regulering er under oppstart.

Som nevnt ovenfor har vi en del utfordringer i forhold til kollektivløsninger og pris skal vi få folk til å flytte hit. Det tror vi vil ordne seg.

Vi ønsker spredt boligbygging

I det pågående arbeid med kommuneplanens arealdel (KPA) har vi presisert at vi ønsker spredt boligbygging når det ikke kommer i konflikt med overordnede nasjonale krav til vern av dyrka mark. Det gir frihet for den enkelte til å finne tomter i det nærområdet de eller slekta har røtter. På den måten skaper vi et bedre samfunn hvor folk bryr seg mer om hverandre og kan ta et tak sammen for å hjelpe hverandre.

Prioriteringer, omdømme og attraktivitet

Politikk er å prioritere. Gjennom å prioritere gjør vi valg som skal gjøre det lettere å oppnå mål og skape attraktivitet. Dette er noe vi må gjøre sammen. Vi må føre saklige debatter med respekt for hverandre og politiske vedtak. Det vil skape forutsigbarhet og godt omdømme.

Vi må prioritere barn og unge da de er framtida for oss alle. Ungdomsrådet er en viktig stemme som vi må lytte til.

Sivert Moen (Sp), ordfører

(Dette innlegget var nylig også med i trønderdebatt.no)