Spørsmål jeg ofte får er; Hva gjør en næringsforening?

Dette er et veldig stort spørsmål, men skal prøve å gi en relativt kortfattet forklaring:

En sterk næringsforening bidrar til å sikre gode rammevilkår for næringslivet i møte med lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Næringsforeningen i Trondheimsregionen bistår med hjelp i prinsipielle næringspolitiske enkeltsaker. I Midtre Gauldal skal NiT være næringslivets stemme inn mot kommunen og politikere, en stemme som fremmer næringslivets interesser.

Næringsforeningens arbeid legger til rette for økt lønnsomhet i kommunens og regionens næringsliv.

NiT Midtre Gauldal skal være en attraktiv møteplass. Dette er næringslivets viktigste arena for å bygge nettverk som bidrar til forretningssamarbeid og kompetanseutvikling. Her får du informasjon om hva som skjer i kommunen og regionen. Du får gode muligheter for faglig påfyll innenfor en rekke bransjer og fagområder. På fysiske møter og arrangement er det gode muligheter for å bygge nettverk, treffe fremtidige forretningsforbindelser og etablere kontakt med både bedrifter, akademia og det offentlige. En av de viktigste oppgavene til NiT er å være en døråpner, vi har kontaktene.

Tyngden i næringslivet

NiT Midtre Gauldal nærmer seg 90 medlemsbedrifter med til sammen over 860 ansatte. Næringsforeningen i Trondheimsregionen er på 1950 medlemsbedrifter med over 50 000 ansatte. Det er en tydelig stemme i næringspolitikken.

Dette er grunnlaget for at vi klarer å fremme det som betyr noe for næringslivet og for å skape enda mer. Vi tror på at det å skape attraktive møteplasser bidrar til forretningssamarbeid og kompetanseutvikling. Dette igjen, skaper ringvirkninger i lokalt næringslivet.

Vi må heller ikke glemme at vi er en del av Trondheimsregionen og den viktige satsningen rundt det å bli en sterk region. Næringsutvikling har vært et av hovedområdene for det politiske samarbeidet i Trondheimsregionen i 15 år. Det er bakgrunnen for at Næringsforeningen og mange av våre medlemmer i sin tid brukte mye tid og ressurser på arbeidet med å få på plass en strategisk næringsplan for regionen og kommunene.

I den massive omstillingen til et lav- utslippssamfunn vi i Norge står overfor, og i en situasjon hvor konkurransen om arbeidskraft er stor, er et aktivt nærings- og utviklingsarbeid avgjørende for at vi som region skal styrke oss. Skal vi få til innovasjon og utvikling i Midtre Gauldal, så er man avhengig av å inkludere næringslivet som en sentral del av en politisk agenda.

NiT har et bredt engasjement

Over 260 næringslivsledere fordelt på 26 fagråd jobber frivillig gjennom fagrådene og styret for å ivareta næringslivets interesser. I NiT Midtre Gauldal har vi et eget lokalstyre, sammen satt av flere bransjer for å fange opp det som rører seg.

Kommende år er det følgende som sitter i lokalstyret;

Arne Solberg, Sparebank 1 SMN, leder lokalstyret

Siri Fossum, Soknedal Sparebank

Arnt Egil Aune, Aune Transport/ Trøndelag biogass

Øystein Digre, Digre Transport

Andre Sørensen, Coop Oppdal

Geir Moholdt, Midt Energi

Per Kristian Aasen, Smed Engineering

Silje Slåen Stamnli, Rema1000 Støren

Dordi Lillerønning, Lillerønning snekkerfabrikk

Ola Joar Sundli, Soknedal Bondelag

Liv Bogen, Hogna Brygg/ Mett i Gauldaln

Marith Stene, Gammeltunet Hanshus/ Mett i Gauldaln

Lise Heggvold Bordal, Elkjøp Støren

Lokalstyrets hovedoppgaver er:

*Jobbe for å bedre rammevilkårene for næringsutvikling i Midtre Gauldal kommune

*Sikre områder for næringsareal og boligutvikling

*Skape engasjement og aktivitet for næringslivet i kommunen

*Skape positive holdninger til næringslivet i kommunen

*Bidra til god sentrumsutvikling

*Være en inspirerende møteplass for næringslivet

Hva bidrar NiT konkret med i Midtre Gauldal?

Vi er heldige som har et mangfoldig næringsliv og engasjerte bedrifter som ønsker utvikling. Vi får mange gode innspill og forsøker å være i front på dagsaktuelle temaer.

Næringslivet har blitt satt på prøve de siste årene med pandemi, kostnadsøkninger, valutakurs, rentehevinger, med mer. Vi tror på at møter og konferanser som holder bedriftene oppdaterte på hva som skjer, er med på å styrke utviklingsevnen i næringslivet. Dette er også viktig inn mot politisk og administrativt hold. Vi ønsker å bidra til å fremme hvor viktig næringslivet er for utviklingen i kommunen vår og hvilke rammebetingelser næringslivet trenger for å kunne drive.

Konkrete eksempler på hva NiT gjør i Midtre Gauldal:

*Arrangere frokostmøter med dagsaktuelle temaer. I et stadig skiftende økonomisk landskap skal vi bidra med kunnskap for at næringslivet kan tilpasse seg nye trender, teknologier og reguleringsendringer.

*Arrangere Gauldalskonferansen. Største næringskonferanse i dalføret som skal gi ny kunnskap, inspirasjon og være en god nettverksarena.

*Tilby en unik plattform for å knytte kontakter med andre bedriftsledere og beslutningstakere, via NiTs møteplass og samarbeidsfora NiT deltar i.

*Arrangere Karrieredagen. Bidrar til å sikre tilgangen på arbeidskraft og vise fram hva lokalt næringsliv har å by på.

*Arrangere byggemøter sammen med kommunen.

*Gjennomføre bedriftsbesøk. Viktig å snakke med bedriftene for å holde seg oppdatert og få innsikt i hverdagen.

*Bidra til den økonomiske utviklingen i kommunen ved å tiltrekke bedrifter og investeringer.

*Arrangere møter mellom skole og næringsliv.

*Representere næringslivet i Trøndelag Sør.

*Representere Midtre Gauldal i regionale og nasjonale forum.

*Være et bindeledd mellom næringslivet, politikere og kommunen.

*Utarbeide høringsuttalelser, for eksempel i forbindelse med vegutbygging og arealplaner.

*Spille inn viktige saker for bedrifter i Midtre Gauldal til regionale fora, som Næringsalliansen for Trøndelag, Vegforum Trøndelag, Jernbaneforum, fylkets samhandlingsråd, næringsrådet for Trondheimsregionen.

Håper dette var informativt og at betydningen av å ha en aktiv, lokal næringsforening ble synliggjort.

*Vi samler næringslivet

*Vi er en tydelig stemme i næringspolitikken

*Vi skaper attraktive møteplasser

Tusen takk til alle dere som støtter oss og som ønsker et aktivt næringsliv! Vår innsats skal øke verdiskapingen i Midtre Gauldal.

Svend Hov

Daglig leder NiT Midtre Gauldal