Bedre tanker sammen - tverrfaglig samarbeid har vi tro på kan bidra til større livskvalitet og bedre helse. Senterpartiet ønsker aktive eldre. Vi vet at aktivitør gir resultater. Likeledes er det viktig å opprettholde Bo- og dagsenter-tilbud i hele kommunen for å få dette til.

Barn skal ha en trygg oppvekst, fri for fysisk og psykisk vold. De skal kunne utvikle sosiale relasjoner og være trygge på seg selv og oppvekstmiljøet. Dessverre er det ikke alle foreldre som makter å gi barna dette på egen hånd. Årsakene til dette er mange, men fokus må hele tiden være på barna. Like høy kvalitet på barneverntjenesten som vi har i dag er derfor viktig framover.

God helseberedskap i vår kommune er viktig. Mange bidrar til denne tryggheten for vår befolkning. Legekontoret, med stabil bemanning, gjør at våre innbyggere har tilgang på fastlege og god oppfølging av egen helse. God ambulansetjeneste tilgjengelig som samarbeider med lokalt brannvesen og politi gir trygghet ved ulykker og andre akutt-tilfeller

Alle med heldøgns pleiebehov skal få trygg omsorg og god pleie. Vi må utnytte den fleksibiliteten som Helsesenteret på Støren har til å veksle funksjonalitet mellom omsorgsboliger og sykehjemsplasser når behovene for pleie endrer seg.

Det er viktig med gode behovsbaserte tilbud for hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Hjemmeboende i private hjem og omsorgsboliger er likestilte i forhold til å få tilbud om slike tjenester. Hjemmetjenesten er i stadig utvikling og kan tilby stadig mer avansert behandling og pleie i hjemmene. Det er viktig for kommunen at vi kan opprettholde kvaliteten og mulighetene for behandling og pleie i både rehabilitering, habilitering og palliativ(lindrende) pleie. Vi må ha fokus på de pleietrengende og god pleie.

Aktiviteter og tilbud til våre aldrende innbyggere er viktig. Tilbud som aktivitør og frivillige bidrar til økt livskvalitet og glede. Vi setter stor pris på de mange frivillige som bruker flere timer og dager for å glede andre!

Det må være et riktig dimensjonert avlastningstilbud til pårørende som har omsorgsoppgaver i hjemmet. Likeledes må det være nok plasser ved behov for rehabilitering for de som har vært gjennom operasjoner eller sykdomsforløp som krever dette.

Det vil bli en stor utfordring å skaffe nok arbeidskraft med en økende mengde eldre i årene som kommer. Ny velferdsteknologi må derfor tas i bruk når det bedrer pasientenes situasjon og til avlastning for ansatte. Heltidskultur og alternative turnuser må utvikles videre med fokus på arbeids- og familiesituasjonen til den enkelte arbeidstaker. Det er forskjellige behov og forskjellige livsfaser.

Rekruttering av nye arbeidstakere lokalt vil kunne gjøres ved å tilby utdanning lokalt gjennom den videregående skolen og ved å etablere desentraliserte studietilbud i helsefag og sykepleie i parallelle løp med å være i reduserte stillinger og studier på ettermiddag og kveld.

Og en ting til. Bruk stemmeretten din både i kommune- og fylkestings-valget. Og da ser vi helst at du stemmer på Senterpartiet.

Med hilsen

Ola Rogstad, 6. kandidat Senterpartiet i Midtre Gauldal

Ola Rogstad. Foto: Ane Aunøien Moen