Senterpartiet i Midtre Gauldal har bidratt til at vi kan møte framtida med en bærekraftig økonomi som gir muligheter til å nå de felles måla vi har satt oss. Ved å holde fast ved at kapital skal forvaltes med lav risiko og at eiendomsskatten må brukes til samfunnsutvikling, til glede for våre barn og barnebarn, gir det oss også et bærekraftig lokalsamfunn.

Vi må holde fast på våre økonomiske handlingsregler for å opprettholde et godt og tilstrekkelig tjenestenivå. Disse er vedtatt av kommunestyret og har følgende hovedpunkt:

-        Netto driftsresultat, altså overskuddet, skal være på minimum 2 % av brutto driftsinntekter.

-        Disposisjonsfondet, sparekontoen, skal utgjøre minimum 8 % av brutto driftsinntekter.

-        Netto finans og avdrag, i hovedsak det kommunen betaler renter og avdrag på lån hvert år, skal ikke utgjøre mer enn 5 % av brutto driftsinntekter.

Gjennom å sette opp og i tillegg etterleve handlingsreglene har vi nå et disposisjonsfond på vel 70 millioner. Det har vært et godt politisk klima for samarbeid for å komme dit vi er i dag. Dette ønsker vi skal fortsette.

Figuren nedenfor viser at disposisjonsfondet har økt jevnt og trutt de siste åtte årene. Fram til 2019 var handlingsregelen 5%. Den ble så økt til 8% i 2020, det første Covid19 året. Den nye regelen ble så oppfylt i 2021 og fondet har nå passert 11% og vi kan gjøre noen politiske prioriteringer. Gjennom et målrettet krafttak og omstilling i driften, har de to siste valgperiodene ført til en sunnere kommuneøkonomi hvor vi oppfyller handlingsreglene. Det er først og fremst gjennom bred politisk enighet om målet, og en omstillingsprosess hvor de ansatte har bidratt med nødvendige endring vi har oppnådd dette.  Nå må vi fortsette inn i framtida på samme måte. Utfordringene vil uten tvil ikke bli mindre med større andel eldre i samfunnet.  Kursen vi har valgt gjennom målrettet omstilling og trygg økonomistyring gjør at vi nå står sterkere når vi møter framtida.

Legg vekt på at Senterpartiet stiller krav om lav risiko ved forvaltning av kapital. Det gir større sikkerhet for stabilitet også i dårlige tider. Det er alltid tapene som vil være vanskeligst å innarbeide i driftsbudsjettene. Kommunens oppgave er å være tjenesteleverandør, ikke børsspekulant.

Ta med deg at Senterpartiet mener eiendomsskatt er en skatt som ikke tar hensyn til skatteevne. Eiendomsskatten belaster unge familier i etableringsfasen hardt. Vi vil derfor arbeide for mer rettferdig beskatning gjennom fradrag for nyetablerte som har de høyeste bokostnadene. I den grad eiendomsskatt beholdes må den målrettes opp mot samfunnsutvikling.

Og en ting til. Bruk stemmeretten din både i kommune- og fylkestings-valget. Og da ser jeg helst at du stemmer på Senterpartiet.

Med hilsen

Sivert Moen, ordfører i Midtre Gauldal kommune

Sivert Moen. Foto: Ane Aunøien Moen