Regler om habilitet gjelder for medlemmer av regjering og storting, men ikke for varaordfører Bjørn Enge (H) i Midtre Gauldal?

Jeg tenker her på sak om salg av boligeiendom med laksevald som leder av NPM-utvalget Svein Fløttum (Sp) har skrevet om i TB av 220823. En beklagelse fra en folkevalgt.

Ut fra opplysningene i artikkelen er det tydelig at NPM-utvalget ikke har gjort vedtak som tilsier at boligeiendommen med laksevald kan legges ut for salg, så da må det altså være noen i administrasjonen som har tiltatt seg myndighet og gjort vedtak i strid med praksis som er at laksevald skal følge næringsdelen på et gårdsbruk når bruket skal opphøre som egen driftsenhet.

Denne handling er til gunst for varaordfører Bjørn Enge (H) som ut fra verv må antas i mange henseende å være i nær samhandling med administrasjonen. Administrasjonen legger her opp til ny presedens for slike saker uten at NPM-utvalget har fått sagt sitt, og PP vil mene at administrasjonen derfor er ugild til å gjøre vedtak da det svekker tilliten til upartisk behandling.

Etter PPs vurdering er derfor vedtak om at laksevaldet skal følge boligeiendommen ugyldig, og saken må behandles på nytt på ordinær måte.

Undertegnede var i 44-45 år tilsatt i Trygdeetaten/NAV. Her var habilitetsreglene håndtert ryddig. En tilsatt/nær familie fikk ikke forberedt/avgjort sin sak av bosteds-trygdekontor-litt avhengig av type ytelse. Saken ble sendt et settekontor evt. et annet fylke.

Reglene om habilitet er en grunnpilar for vårt demokrati.

Harald Rognes

Pensjonistpartiet

Harald Rognes.
Bilde fra den omtalte eiendommen/området på Rognes som er lagt ut for salg. Foto: Landkreditt Eiendom