Godt nytt år til alle innbyggere i Midtre Gauldal. Nyttårsgaven blir nok de fleste ikke oppmerksom på før de av oss som har kommunalt vann- og avløp får faktura som skal betales rundt 20 april 2023.

Prinsippet er at kommunen skal ha inndekning for sine utgifter, men det er ikke anledning til å ha fortjeneste på denne tjenesten.

De fleste husholdninger har årlig forbruk mindre enn 300m3, og for denne gruppe uansett liten leilighet eller større enebolig har abonnementsgebyret for vann økt fra kr 1066.- i 2022 til kr 2746.- i 2023 (altså merutgift kr 1680), mens gebyret for avløp tilsvarende har økt fra kr 1206 til kr 1508 (altså merutgift kr 302.-). Samlet utgiftsøkning blir altså kr 1982).

Det er gjort endringer i betalingssatsene for forbruket av vann/avløp som samlet sett virker å være en «normal» prisjustering. Boligens størrelse er mer vektlagt i forhold til antatt vannforbruk enn tidligere lagt til grunn. Det er gitt anledning til å installere vannmåler mot årlig leie kr 530.-.

Hvis abonnentene nå blir flinke til å «spare på vannet» vil ikke det da i neste omgang føre til at kommunen må prise forbruket av vann/avløp høyere for å få regnestykket til å gå opp? Blir dette da noe annet enn en vond sirkel?

Midtre Gauldal har arealer som tillater at familier som vil bygge enebolig kan tilbys et alternativ som ikke finnes i mer bynære strøk der kravene til fortetting er høyere. Blir endringene et incitament for å få vekst i antall innbyggere i Midtre Gauldal?

Jeg ber ordfører om en kommentar til bakgrunnen for vedtaket og den utgiftsøkning mange nå vil oppleve i tillegg til utgiftsveksten på andre områder i vårt samfunn.

Mvh Harald Rognes

Pensjonistpartiet i Midtre Gauldal

Harald Rognes, Pensjonistpartiet i Midtre Gauldal.