Gamle ord og uttrykk har ofte en kjerne av sannhet i seg. I politikken er det nødvendig å bevare et godt helhetlig overblikk og ikke leve fra møte til møte og fra sak til sak. Politikk er ikke å VILLE men å PRIORITERE som tidligere riksmeklingsmann Lasse Qvigstad uttrykte det etter å ha gjort sine erfaringer med omsorgstilbud da han ble akutt syk.

Den politiske og administrative ledelse i Midtre Gauldal har tilsynelatende sterkt fokus på økonomi. Penger er nødvendig for å gi gode tjenester til våre innbyggere og bolyst. Jeg kan nevne noen hovedområder: Helse/pleie og omsorg, oppvekst, EKT (veier og kommunikasjoner) og næringsutvikling. Hvilke PRIORITERINGER er det så tilrettelagt for de siste 2-3 år?

1.    Bo- og dagsentrene i Singsås og Soknedal skal drives uten bemanning.

2.    Sykehjemmet på Støren har fått redusert antall plasser ned til 40 ( fra 76 da sykehjemmet ble bygd rundt 1978).

3.    Skolene drev i 2 hele skoleår uten ajourførte skolebøker (frem til nye var på plass høsten 2022.

4.    Midtre Gauldal-skolen har dårlige resultater å vise til etter nasjonale prøver. Dette blir en ulempe for vår ungdom når de skal kvalifisere seg for å møte yrkeslivet. Det er vanskelig å se at undervisningen endres for å motvirke denne trend. Vi kan ikke være bekjent av å være nederst på lista.

5.    Kommunen har over 100 km med kommunale veier, men bevilgningene i 2022 t.d. var bare 3,5 mill. kr til investeringer og drift. Til orientering koster det ca. 1,2 mill.kr alt inkl. å legge fast dekke på 1 km kommunal vei/4 m bredde. Dette medfører at det alltid blir bare nok til «lapping» og aldri slik at noen strekninger kan bli i god stand.

6.    Alle kommuner strever for å legge til rette attraktive arealer for næringsutvikling/boligbygging, men Midtre Gauldal virker til å ha «låst» seg til Støren sør. Det som ikke kan skje her må gjerne heller havne i Melhus(boligbygging) på tross av at vi har alternativ på «Gammelsaga/Gammelgården» ved Støren kirke.

LITT OM «SPARINGEN.»

1.    Overføring av beboere ved Bo og Dag-sentrene i Singsås og Soknedal medførte et større press på tilbudet på Støren. Det medførte også et brudd på prinsippet om å gi brukere et tilbud i den såkalte «omsorgstrappa» som sto i forhold til behovet. Dette medførte i praksis større utgifter enn nødvendig for kommunen fordi at kostnadene med å drive dagsenter var rimelige. I tillegg det forhold at brukere måtte flytte mot sin vilje fordi at bemanningen ble tatt bort.

Vi husker vel alle at kommunen måtte betale store beløp for ferdigbehandlede pasienter til St.Olavs Hospital i tillegg til avtalen med Øya helsehus i alt ca. 6.2 mill. i 2021.

Jeg spør nå kommunedirektøren, fordi jeg tror det kan være av interesse for leserne å kjenne til, hvordan utviklingen har vært i perioden 011022- dags dato hva angår betaling av gebyrer for ferdigbehandlede pasienter?

2.    Jeg ser av statistikk og ref. fra siste kommunestyremøte at sykefraværet er høyt (10 % kort-langtidsfravær). Midtre Gauldal kommune er en stor arbeidsgiver. Hjemmesituasjon, belastende/tungt arbeide i noen yrker kan forklare en del, men hva med trivsel på arbeidsplassen, mulighet for å påvirke egen arbeidssituasjon, dvs. hvordan utøves ledelse? Jeg spør fordi vi også ser at mange enhetsledere søker seg bort etter relativt kort tid i stillingen.

3.    Kort oppsummering av nye stillinger/økte driftsutgifter på årsbasis:

Kommunikasjonsrådgiver (den andre): Minimum + kr 700-800.000.-.

4.    SPIR (omstillingsprosjektet). Budsjett 7-8 mill.kr. Kommunens egenandel 25%, dvs. inntil 2.mill. kr. årlig utgift ut 2027.

5.    Helseplattformen. Investering ca. 14-15 mill. kroner – årlig driftsutgift kr 2.4 mill. Bundet iht. kontrakt i 15 år. Våre fastleger avventer foreløpig. Så fort som utviklingen går på data- og kommunikasjonsområdet, var dette et gjennomtenkt vedtak? Gode intensjoner som er blitt et prestisjeprosjekt? Investeringen alene tilsvarer legging av fast dekke på 10 km kommunal vei for å ha noe å måle den opp mot.

6.    Så var det dette med næringsutvikling da. Jeg kan ikke forstå annet enn at vi nå i alle fall har 3 hele stillinger som er engasjert (1 stilling i organisasjonen fra tidligere). Dette må være i overkant hvis man skal være troverdig i forhold til at kommunen har dårlig råd. Jeg frykter for at vi med Midtre Gauldal utvikling KF (i praksis Støren sør) er kommet i en økonomisk hengemyr, men jeg må si jeg «lever i håpet om det henger i en tråd». Midtre Gauldal utvikling KF har i budsjett 2023 mottatt et tilskudd 5 mill.kr over kommunekassen.

7.    Midtre Gauldal kommune hadde overskudd i regnskapet på ca. 35 mill.kr for årene 2020 og 2021 og det ligger an til overskudd på 5-7 mill. kroner for 2022.

Leserne har sikkert fått med seg at jeg mener Midtre Gauldal kommune har penger, det spørs bare hva man vil PRIORITERE.

PENSJONISTPARTIET har utarbeidet et utkast til kommunevalgprogram hvor innretningen er å spare på byråkrati, øke antall sykehjemsplasser, gi Bo- og dagsentrene en grunnbemanning, initiere tiltak i skolen med vektlegging både av Ipad og «gammeldagse» undervisningsmetoder og ta et løft for veier og kommunikasjoner som også indirekte understøtter næringsliv.

På vegne av PENSJONISTPARTIET skal jeg også love at vi skal finne penger til å holde åpen kantine på sykehjemmet Støren 7 d/uka.

Harald Rognes. Pensjonistpartiet i Midtre Gauldal