Det er berettiget å stille det spørsmålet etter å ha fulgt med på hvor lite fokus landbruket har fått de 8 siste åra med Senterpartistyret. Det er få ganger en har hørt ordet landbruk nevnt fra de politikerne som har styrt. Landbruket er den klart største næringa i Midtre Gauldal  og det vil den forhåpentligvis være i framtida også.

Derfor vil bygdelista jobbe for at det skal bli gode vilkår å jobbe under for de i kommunen som vil drive i landbruksnæringa.

Det snakkes så varmt om at det må legges til rette for lokalmatproduksjon i kommunen og det vil Bygdelista helt klart være med på, men alle kan ikke drive med det, så det må være volumproduksjon i de tradisjonelle produksjonene som må være drivkrafta i landbruket i kommunen.

Antall bruk med melkeproduksjon går ned for hvert år i kommunen.

Bruk med melk blir lagt ned og kvotene blir delvis solgt ut av kommunen. Det er ikke bra.

Det kan være flere årsaker til at bønder slutter med melkeproduksjon, men Bygdelista tror at mangel på fritid gjør at mange slutter og vegrer seg for å satse på melkeproduksjon.

For å gjøre det enklere å drive med melkeproduksjon, så vil Bygdelista at kommunen i samarbeid med avløserlaget skal sørge for at vi har ei god sykdomsavløsning/landbruksvikarordning som fungerer når bønder blir syke. Det kan ikke være slik at bøndene må gå i fjøset selv om de er syke.

Videre så må kommunen bidra til at rekrutteringen av avløsere blir bedre gjennom et samarbeid med de videregående skolene, flyktningstjenesten og NAV. Landbruket på sin side må ta i mot lærlinger på lik linje som andre bedrifter. En arbeidsgruppe som arbeider med dette bør nedsettes av kommunen.

Videre så har Bygdelista programfestet at de i neste periode vil innføre tilskudd til nydyrking i kommunen. Det vil bidra til at de som vil satse får større mulighet til å dyrke opp areal nær gården. Landbruket er nødt til å ta  sin del av klimasatsinga og da er dette med dyrking nær gården en godt tiltak. Dette med leiejord, kjøring av fór en vei  og gjødsel  den andre veien er i hvertfall ikke noe godt miljøtiltak.

Ei god veterinærvaktordning i kommunen er viktig for å beholde nok veterinærer i kommunen. Det er en viktig sak i en stor husdyrkommune som Midtre Gauldal. Vi ser alt for mange kommuner som sliter med å beholde veterinærene på grunn av for dårlige betingelser.

Videre så vil Bygdelista i kommende periode jobbe for å få på plass en ny beitebruksplan for kommunen.

Midtre Gauldal har veldig mye beiting i utmark, og da er en beitebruksplan et godt og viktig virkemiddel, blant annet for å unngå en del konflikter mellom beiteinteresser og andre interesser i utmarka.

Beitebruksplanen må være en del av en fullstendig landbruksplan.

Når en ser de store utfordringene som etter hvert oppstår i forhold til stadig mere ekstremvær, så bør kommunen få på plass en beredskapsplan for landbruket som må være til hjelp ved flom, skred og skogbrann m.m.

Bygdelista vil sørge for at tilskuddet til private veier blir videreført. Det er også et viktig bidrag til de som driver i landbruket.

Bruk stemmeretten og stem Bygdelista.

Godt valg!

Olav Edvin Heggvold 3. kandidat Bygdelista i Midtre Gauldal.

Olav Edvin Heggvold.