For meg handler tidlig innsats om å bli sett, hørt, oppleve tilknytning og tilhørighet i en gruppe. Det å være en av flere som opplever, mislykkes og mestrer sammen. Det å få hjelp til å utvikle seg både mentalt og fysisk i et trygt miljø, med forutsigbare rammer. Der trygge, tilstedeværende og tilgjengelige voksne tar ansvar for å pushe, holde igjen, motivere, trøste, og støtte. Et miljø barn opparbeider en robusthet til å tåle verden som kommer senere. Det er tidlig innsats etter min mening.

Barnehagene står i særstilling i forhold til barns psykiske helse. Ansatte gjør det de kan og strekker seg langt, men rammene er ikke gode nok. Det snakkes i store ord om satsingen på psykisk helse, men viljen til å prioritere de yngste stopper ved finansieringen. Enkelte politikere påpeker at bemanningsnormen er en minimumsnorm. Utfordringen er at bemanningsnormen i praksis gjelder kun svært korte deler av dagen. Både forskning og erfaringer fra profesjonen viser et bilde av hverdager der voksentettheten er for lav store deler av dagen.

Dessverre oppleves uttrykket tidlig innsats mer som et bedrag enn et løft, da mange politikere ikke vet eller tar inn over seg hvordan hverdagen i barnehagen og skolen faktisk er. I Norge, et av verdens rikeste land, hvor levekårene aldri har vært bedre, lurer mange politikere på hvorfor så mange har det vanskelig. Mange svar har blitt gitt, men det lyttes ikke virker det som. Forskning, profesjonen og foreldre har ropt lenge, men kanskje ikke høyt nok? Eller ropes det til døve ører?

I Midtre Gauldal kommunes gjeldende utviklingsstrategi står det at et gjennomgående prinsipp skal være at tiltakene skal ha fokus på tidlig innsats og forebygging. I forbindelse med kommende og senere års budsjettbehandling oppfordrer jeg politikere i Midtre Gauldal kommune til å i større grad sette seg inn hvilke utfordringer oppvekstsektsektoren står i og står ovenfor. Om det skal være mening i begrepene tidlig innsats og forebygging så må det synliggjøres så tidlig som mulig, nemlig i barnehage og skole. Politikere er ofte opptatt av å bruke minst mulig penger og få mest mulig tilbake. Ved å satse på tidlig innsats gjennom økt grunnbemanning i barnehage og skole vil man i det lange løp spare mange, mange penger. Men aller viktigst gi våre aller minste større forutsetninger for å mestre de utfordringer de senere i livet helt sikkert kommer til å møte.

Jeg er grunnleggende og prinsipielt imot eiendomsskatt, men når den først er innført må inntekten av den øremerkes. Den må øremerkes tidlig innsats i R2 kultur og oppvekst, i form av økt grunnbemanning i barnehage og skole.

Stian Engen

Stian Engen.