Senterpartiet arbeider for å få Trønderbanen til Støren med halvtimes avganger. Vi går klart imot at det skal være bomavgift på lokaltrafikken i kommunen. Vi vil fortsette arbeidet med utbedring av flaskehalser, og da spesielt jernbaneunderganger.

Bedre kollektivløsninger er viktig skal vi få flere til å reise kollektivt. Vi vil derfor fortsette arbeidet for at Støren skal være en del av byvekstområdets takstsone A med fri overgang mellom tog (SJ) og buss (ATB). Det vil gi oss et takstsystem som harmonerer bedre med ønsket om at flere skal reise kollektivt. Flere leskur på bussholdeplassene vil også gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt.

Trønderbanen starter fra Støren stasjon og vi må få harmonisering av prisene med ATB samt flere avganger, spesielt på morgen og ettermiddag for de arbeidsreisende. Vi hilser med glede at det er varselet timesavganger med Trønderbanen fra Støren i 2024.  Vi mener også at det nå åpner seg for halvtimes avganger med tog for arbeidsreiser all den tid togene som skal i trafikk på Trønderbanen «overnatter» på Støren. Da må de 6 første togene som kjører ut til halvtimesfrekvens fra Melhus-Steinkjer kunne ta med seg reisende fra Støren.

Bestillingstransport er et tilbud fra ATB som bør utvikles videre til glede for våre innbyggere. Det kan også være aktuelt å prøve ut kveldsruter knytt opp mot fritidstilbud for barn og unge, som for eksempel den kommunale musikkskolen, som har hatt en nedadgående trend i forhold til antall brukere.

Ny E6 med parallell lokalveg vil bidra til at vi forbedrer fremkommeligheten til alle trafikanter. Trafikksikkerheten vil øke for alle når gjennomgangstrafikken kanaliseres til egen veg. Vi er imot bomavgift på lokalveiene i forbindelse med ny E6. Skal man betale bomavgift så må det ha sammenheng med at veien man kjører på er oppgradert eller nybygd. Bom på lokalvegene vil også medføre at barn, unge og innbyggere i enkelte deler av kommunen kan bli ekskludert fra fritidsaktiviteter, bygdesenteret eller kommunesenteret på grunn av bomavgifta.

Vi ønsker et bedre samarbeid mellom kommunen og fylket i forbindelse med vedlikehold og oppgradering av veinettet i kommunen. De siste åra har ikke dette fungert optimalt. Det er viktig å utbedre bruer og jernbaneunderganger til dagens behov. Dagens standard hemmer næringsutvikling i bygd og grend. Økt oppgradering til fast dekke vil på sikt kunne redusere vedlikeholdet. Vi har i dag for mange fylkes- og kommunale veier med dårlig dekke og bæreevne. Dette er veldig tydelig i teleløsningen.

Vedlikehold av kommunale veier må være prioritert utfra løpende tilstandsvurderinger og mest mulig objektive kriterier.

Tilskuddet til private veier dekker neppe stor del av det som er kostnadene med å drifte mange av de private veiene, men det er et bidrag som vi mener er viktig å opprettholde.

Og en ting til. Bruk stemmeretten din både i kommune- og fylkestings-valget. Og da ser vi helst at du da stemmer på Senterpartiet.

Med hilsen Svein Fløttum, 7. kandidat Senterpartiet i Midtre Gauldal

Svein Fløttum, Senterpartiet. Foto: Ane Aunøien Moen