Hvorfor snakker mange om utfordringen med tilgangen på kraft?

Det er ingen tvil om at det er behov for ny kraftproduksjon og betydelig energieffektivisering frem mot 2030. Jeg viser til THEMA Consulting sitt kunnskapsgrunnlag av 23.mai 2023 - Energisystemet i Trøndelag. Denne kan leses på nett.

Tall fra Statkraft viser at vi i dag har et totalt kraftoverskudd i Trøndelag på ca. 2,5 TWh. Men det er allerede nå en så stor etterspørsel for å få tilknytning at bedriftene står i kø, og det er dette som gjør at vi snakker om et fremtidig kraftunderskudd. I vår region har bedriftene etterspurt 15-20 TWh de kommende årene for å kunne utvikle seg, men det er kun planlagt utbygging på 1,7 TWh.

Betydningen for næringslivet

Næringslivet får strengere og strengere miljøkrav og må omstille seg. Dette gjelder både for eksisterende og nye aktører. Ser vi på Trøndelag i helhet, er det ingen tvil om at det de siste 10 årene har vært en sammenheng mellom økt kraftproduksjon og vekst innen industri og næring.

Slik vil det også være i Midtre Gauldal, og det jobbes nå godt både fra kommunens side og fra næringslivet på å finne gode løsninger for å legge til rette for utvikling.

Konsekvensen av underskudd på kraft kan føre til høyere priser og færre nye arbeidsplasser. Næringslivet trenger forutsigbarhet, og det er det vi jobber for. I Midtre Gauldal henger vi på samme linje som går ned til Melhus, over til Orkanger, opp til Ulsberg, ned til Soknedal og så til Støren igjen. Fra Ulsberg, gjennom Gauldalen og ut til Orkanger, er denne linjen på 66 kV, mens fra Orkanger til Ulsberg igjen, er den på 132 kV. Enkelt forklart kan vi sammenligne dette med en vannslange, jo mindre hull, jo mindre vann går gjennom. Samme med strømmen. Vi må derfor se på lokale forhold og hvilke tiltak vi kan gjøre i egen kommune. Dette har også Tensio uttalt tidligere, og at det vil ta minst 10-15 år å få bygd ut disse linjene. Det vil si at vi må produsere kraften vår selv.

To alternativer

I Midtre Gauldal som ellers i landet, kan vi enten begynne å produsere mer strøm selv eller vi kan se på mulighetene innen energieffektivisering. Innen produksjon finnes det flere mulige løsninger. NiT Midtre Gauldal har allerede arrangert et møte for å høre om hva kjernekraft er og hvordan det fungerer. I midten av mai skal vi ha nytt møte hvor vi skal høre om vindkraft. Vi har også tidligere hatt møter om hvordan nettet fungerer, om solkraft og om energioptimalisering.

Som nevnt tidligere angående nettkapasiteten, så må det vi eventuelt produserer selv, brukes lokalt. Et eksempel; en bedrift slår på alle maskinene sine kl.08.00 på morgenen. Dette vil gi en høy topp i forbruk, for så å flate ut. En løsning kan være hvis denne bedriften produserer noe energi selv og får lagret denne. På denne måten kan de bruke den lagrede energien i oppstarten om morgenen og dermed avlaste nettet i denne perioden. Dette kan gjøres både i liten og stor skala.

En annen måte er at både næringsliv, private og det offentlige ser på om det finnes muligheter for å redusere strømforbruket sitt. Enkle grep her kan være å etterisolere huset sitt, bytte vinduer, mer effektive oppvarmingskilder og lignende.

Veien videre

NiT Midtre Gauldal kommer fortsatt til å ha møter med innhold hvor man kan få ny kunnskap og innsikt i hvordan man kan tilpasse og omstille seg for å være konkurransedyktig i tiden som kommer. Vi vil også ha tett dialog med kommunen og andre aktører for å sørge for fortsatt utvikling i kommunen.

Tensio gjør også tiltak, og har blant annet nylig ansatt flere energikoordinatorer som vil ha som oppgave å se på utfordringene som er nevnt. Energikoordinator-prosjektet skal hjelpe til med å kna og samkjøre noen prosjekter og tiltak slik at de vil komme innenfor de kriterier som tillater forbruk. Tensio vil gjerne komme i kontakt med lokale interesser som har utbyggingsplaner som møter begrensinger gitt av nettkapasiteten, både forbruk og produksjon. På samme linje som vi har, er det allerede planlagt utbygging av ny Trafo i 2025, noe som vil bidra til å avlaste nettet. Oppgradering av trafo er relativt enkle tiltak, men også dette tar tid, ofte inntil 3 år.

Vi trenger også offensive politikere som tør å prioritere når det kommer til tilknytning, samt ta noen modige og fremtidsrettede valg når det gjelder produksjon.

Vi skal ikke skyte spurv med kanon, men vi skal gjøre det vi kan for å legge til rette for at eksisterende næringsliv får lov til å utvikle og omstille seg, samtidig som vi legger til rette for at også nye aktører kan etablere seg i kommunen vår.

Svend Hov

Daglig leder NiT Midtre Gauldal, Næringsforeningen i Trondheimsregionen