I Hurdalsplattformen har regjeringen ambisjoner om å øke kvaliteten og senke prisen i skolefritidsordningen. Kunnskapsdepartementet vedtok en endring i forskrift til opplæringsloven § 1B-4 om gratis skolefritidsordning for elever på 1. og 2. årstrinn, og at prisen for et heltidstilbud også vil bli rimeligere for alle. Dette førte til tre moderasjonsordninger, ett av dem er 12 timers gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn. Disse endringene trådte i kraft 1.august 2023.

Kunnskapsministeren sier at det er viktig at kommunen har stort handlingsrom til å utvikle SFO-tilbudet slik at de passer til de lokale behovene. Men at det også er viktig at foreldrene skal kunne delta i arbeidslivet, for at ingen blir stående utenfor.

Disse 2 prinsippene snakker litt mot hverandre, her skal det legges til rette slik at kommunen kan få gjennomført tilbudet, samtidig som det er viktig at det legges til rette for at foreldrene skal kunne komme seg på jobb. Så hvordan løses da dette i Midtre Gauldal? Får alle foreldre og barn det samme tilbudet uavhengig hvilken skole de går på? Og hvordan løser de dette i nabokommunene?

Svaret er at det løses ulikt fra skole til skole, også innad i kommunen. Noen skoler har løst det med å kun tilby de 12 timene etter skoleslutt, andre har at foreldrene styrer disse 12 timene selv slik at det passer foreldrenes arbeidstid. På skolene i nabokommunene har de ,stort sett, at foreldrene selv styrer disse 12 timene fritt, slik at foreldrene skal få et best mulig tilbud til sitt barn ut fra deres arbeidstid. Dette fører til en økonomisk forskjell!

For eksempel om du går på «blå» skole så kan du styre de 12 gratis timene slik det passer foreldrenes arbeidstid og slipper å betale annet enn kostpengene utenom, altså du får nytte av tilbudet. Men går du på skole «rød» hvor de har låst tilbudet til å gjelde kun etter skoletid til kl. 15.00, og behovet du har er før skolestart eller etter klokken 15.00 så blir du «tvunget» til å måtte kjøpe et tilbud med flere timer. Dette utgjør en økonomisk forskjell ut fra hvor i Midtre Gauldal du bor. Så hvorfor er det slik at ved enkelte skoler så disponerer foreldrene selv disse 12 timene, mens andre steder er gratistilbudet satt opp til bestemte tidspunkt? Får ikke alle skoler like rammer? Vi i bygdelista synes alle barn og foreldre skal få det samme tilbudet uavhengig hvilken skole barnet går på eller hvilken kommune man bor i. At disse 12 gratis timene bør foreldrene selv har råderett over, slik at de får tilpasset plassen ut fra sin arbeidstid og dermed unngår økonomiske forskjeller.

Anne Grethe Leraand, listekandidat for Bygdelista i Midtre Gauldal