Igjen får innbyggerne i Midtre Gauldal et lite glimt «bak gardinene» over hva som rører seg innen denne tjeneste som er så viktig for både pasienter og deres pårørende når behov oppstår. Jeg tenker her på at enhetsleder hjemmetjenesten Norunn Stenbro har sagt opp sin stilling for å ta nytt arbeide utenom kommunen (TB-nett 19.4). Bakgrunnen for oppsigelsen er at hun ikke ser det faglig forsvarlig å fortsette å arbeide med de økonomiske rammer som er gitt. Etter hva jeg erfarer var det nylig også en avdelingsleder på sykehjemmet som sa opp sin stilling på bakgrunn av at hun ikke kunne forsvare å disponere bemanningen slik som ble krevd. Annet pleiepersonell var enig med avdelingslederen og truet med å gå, men det løste seg visstnok på et vis uten at jeg vet hvordan.

Litt tilbake i tid sluttet W.Langlo etter 4 ½ mnd i stilling som leder Pleie og Omsorg da det ble konstatert faglig uenighet i forhold til kommunedirektør/ass.dir. oppfatning av hvordan tjenesten skulle utvikles.

Uenigheten har rimeligvis også bakgrunn i at fagpersonell ser saken på bakgrunn av teoretisk/erfaringsbasert kunnskap, mens våre administrative ledere mer opptrer som bilmekanikere som vil operere kne, sette inn nye hofteproteser og lignende i stedet for å la legen gjøre jobben.

Det er åpenbart økonomiske utfordringer for kommunen på annet hold (Støren sør, nedgang i folketall pga. Norsk Kylling sin flytting) som gjør at budsjett for Pleie og omsorg må «strupes». Noe må nok også settes på konto for tanken om at endret kosthold, levesett med mer skal kunne gi lavere utgifter ved at man skal bo «100 år i eget hjem». Slagordet er uegnet for budsjettering spør du meg.

Den politiske ledelse i MG har i artikkel i GP 240822 - Midtre Gauldal sine aller eldste (også TB) gjort rede for sitt syn. Språkbruken er avslørende – dette er forretningslivets språk. Tilbud til eldre/syke kan bare bli utgift. Som Sp-leder Vedum har uttrykt det: Den norske modellen er at du skal bidra til samfunnet når du kan – og så skal du få når du måtte trenge det! Kanskje ordfører Moen og leder HOK-utvalget skulle legge seg dette på minnet?

Det er god kunnskap om at tilgang på helsepersonell allerede er et knapphetsgode. I Midtre Gauldal har vi vært vant til å ha nødvendig helsepersonell (stabile arbeidstakere). Slik skal det være i fortsettelsen. Om det skulle finnes fremoverlente ledere med for stort ego og urealistisk tilnærming til budsjett, så vil Pensjonistpartiet (PP) Ikke være fremmed for å foreslå omplassering for å bevare ro og trivsel blant arbeidstakerne på denne sektor. Selvsagt med forbehold om at PP får plass i kommunestyret!

Harald Rognes, Pensjonistpartiet

Harald Rognes, Pensjonistpartiet.