I 2010 klarte man å gjennomføre et uvanlig fritak for bomavgift i Trondheim

Beboere på Være og Klett i Trondheim fikk fritak fra å betale bompenger, dersom de må gjennom bommen for å nå skole, barnehage eller lignende.

Det var Trondheim kommune som søkte Vegdirektoratet om fritaket.

Kommunen bestemte å sende saken videre til Samferdselsdepartementet, som innvilget søknaden.

Åge Jensen i Vegdirektoratet opplyste den gang at dette fritaket var ekstraordinært og et uvanlig vedtak.

På spørsmål om dette vedtaket kunne skape presedens for lignende tilfeller i andre deler av landet bekreftet man at det kan komme press fra andre steder nå som det er åpnet for fritak i disse to områdene.

Jeg vet at det har blitt innvilget slike fritak også andre steder i landet.

Det som nå skjer i Gauldalen  er mye likt den situasjon Klett og Være var i.

Fritaket var begrunnet med at beboerne i disse områdene må passere en bomstasjon for å nå skole, barnehager og andre servicefunksjoner.

Jeg vil oppfordre Midtre Gauldal og Holtålen kommuner om å søke Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet om tilsvarende fritak som det som Være og Klett fikk.

Bommen deler bygda i to og folk må ut med bomavgift for å gjøre helt nødvendige oppgaver som i dag ligger i   kommunesenteret.

Svein Otto Nilsen

Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting.

«Bommen deler bygda i to og folk må ut med bomavgift for å gjøre helt nødvendige oppgaver som i dag ligger i kommunesenteret» skriver innleggsforfatteren. Dette bildet er fra bomstasjonen i Soknedal. Foto: Bjørn Ivar Haugen