Senterpartiet vil beholde dagens struktur på oppvekstområdene.  Det skal være fokus på barnas beste og læring med nulltoleranse for mobbing. Vi kommer til å slåss for fortløpende opptak til barnehagene da det er et nødvendig velferdsgode til alle barnefamilier. Først da får vi 100% dekning til barnehagene.

Vi vil beholde og utvikle dagens oppvekstområder i bygdene, med barnehager og barneskoler, som i dag. Ungdomsskole og videregående på Støren gir ungdommene nye utfordringer samtidig som de kan fortsette å bo hjemme. Det er sunt med et miljøskifte, men det er viktig å være klar over at dette kan være en stor utfordring for noen. Her er helsesykepleier og oppfølging fra lærere viktig.

Barnehager og skole skal ha fokus på barnas beste og læring. Alle skal med, ut fra egne evner og muligheter. Kompetanse og sosiale ferdigheter i samspill med andre er viktig. Ansatte i barnehage og skole har de beste forutsetningene for å gjennomføre dette, og de har vår fulle tillit. Dette innebærer i større grad at vi må flytte fokus fra testing til læring.

Vi må ha gode barnehagetilbud. Vi er åpne for både private og offentlige barnehager, all den tid kostnader, kvalitet og drift er sammenlignbare. Også de ansatte må ha sammenlignbare vilkår.  Det som er viktigst er innholdet og oppfølging av barna. Noen mener private barnehager gir større frihet, og at foreldre da i større grad vil engasjere seg i innhold og drift.

Fortløpende opptak til barnehagene vil bidra til likebehandling og tilgang på den velferd det er med barnehageplass ved endt permisjon. Det er en statlig oppgave å sørge for tilstrekkelig med midler til kommunene slik at dette kan gjennomføres. Det kan og vil vi slåss for å få til gjennom egen partiorganisasjon.

Selv om det er fylkeskommunen som styrer de videregående skolene er det viktig at vi jobber politisk for å opprettholde og eventuelt utvide linjetilbudet på Gauldal vgs. Vi mener det er selvsagt at dette må tilpasses det lokale næringslivet, og siden behovet stadig er i endring må man jobbe kontinuerlig med dette. Det er også viktig med et godt samarbeid mellom skolen og bedriftene både med tanke på lærlingplasser, hospitering og faglig innhold.

Vi har nulltoleranse for mobbing i kommunen vår. Holdningsskapende arbeid og tettere oppfølging er eksempler på tiltak mot mobbing. Skolevegen og fritida har arenaer for mobbing hvor det er vanskelig å følge opp. Fokuset bør være på å oppdra og lære barn og unge til å IKKE bli mobbere, men dersom dette likevel skjer er det viktig å ta saken på alvor, og danne et konstruktivt samarbeid mellom lærere, foresatte, elever og skolen.

Vi vil være tydelige på at nettvett skal gjelde 24-7, hele døgnet og hele uka. Foreldre og foresatte har et stort og vanskelig ansvar i forhold til å kunne følge med i hva som foregår på nettet. Derfor er det viktig at oppvekstenhetene også tar dette temaet inn i handlingsprogrammet.

Og en ting til. Den som stemmer, bestemmer - og da ser vi helst at du stemmer Senterpartiet

Med hilsen

Kenneth Moe, 2. kandidat Senterpartiet i Midtre Gauldal

Kenneth Moe Foto: Ane Aunøien Moen