Konservativt vil ha frie og sterke lokalsamfunn. Et godt samfunn bygges nedenfra, det begynner med deg, dine nærmeste og lokalsamfunnet som du er en del av.

Handlingsrommet i lokalpolitikken blir stadig mindre, fordi den nasjonale politikken legger føringer influert av overnasjonal styring fra EU/EØS, samt fra ikke-folkevalgte organisasjoner som FN, IPCC, WEF og WHO.

Det viktigste først

Konservativt mener at det er innbyggerne i Midtre Gauldal som best kjenner hvor skoen trykker av det som vedtas. Derfor må innbyggerne også få mulighet til å påvirke og uttale seg om det som planlegges, før ting vedtas.

Konservativt vil gjennomføre lokale folkeavstemninger om viktige ting, der folkeopplysningen er bred og nyansert i forkant.

Konservativt vil ha direkte dialog med barn, ungdom, voksne og eldre for å fange opp hva som rører seg i kommunen. Videre barnehager, skoler, bedrifter og næringslivet m.m.

Det er tross alt innbyggerne vi jobber for.

Våre prioriteringsområder i vårt lokale partiprogram er helse og omsorg, samt landbruket, men vi mener noe om andre viktige tema også.

Familien

Konservativt vil at Midtre Gauldal skal være en trygg og god kommune å vokse opp i. Konservativt mener familiene får det best med fleksible ordninger som gir de frihet til å finne løsninger som passer best for hver enkelt familie. feks via kontantstøtte.

Barnehage

Barnehagetilbudet må være godt og variert, med tilstrekkelig antall trygge og kompetente voksne. Barnehagen skal være en arena for lek og aktivitet, relasjonsbygging, læring av sosiale ferdigheter og språkutvikling, og kan være et viktig verktøy for integrering.

Skolen

Skolene i Midtre Gauldal skal sørge for gode vilkår for læring og utvikling for alle barn i kommunen.

Motiverte og kompetente lærere som evner å se hver enkelt elev, og har tid til det, er nøkkelen.

Konservativt vil at det skal være høy lærertetthet på de tidlige trinnene, for slik å ivareta hver enkelt elev, samt skape større mulighet til å oppdage tidlig om eleven har behov for ekstra hjelp. Vi vil styrke den spesialpedagogiske kompetansen på skolene.

Idrett og fysisk aktivitet bedrer både fysisk og psykisk helse. Konservativt mener at dette faget i større grad må inn i skolen igjen.

Konservativt vil oppfordre skolen til å prøve ut ordninger som leksehjelp og leksefri, for å ta bort stresset mange barn og foreldre opplever rundt leksesituasjonen.

Skolevegring er et økende problem for barn og unge. Det er viktig å komme tidlig inn, helst forebygge i overgangen mellom barnehagen og skolestart, for mange viser tegn allerede i barnehagen.

Elevens stemme er viktig i denne sammenheng. Videre fordrer et godt resultat at skolen og familiene samarbeider. Ofte har familiene stått i dette alene over lenger tid før skolen blir oppmerksom på det.

Konservativt sier ja til etablering av private friskoler og barnehager, der det ikke er basert på profitt.

Barn og unge er fremtiden. Konservativt vil verne barn og unge mot den radikale kjønnsideologien som nå frontes i barnehage og skolen. Vi sier derfor nei til "Rosa kompetanse" på begge arena. "Rosa kompetanse" kommer fra FRI- FRI som nylig måtte beklaget sin tilknytning til pedofili. FRI står også bak PRIDE.

Konservativt mener at forståelsen av kjønn skal være knyttet til biologi, og være empirisk etterprøvbart. Det finnes kun to kjønn, selv om noen kan føle seg som noe annet.

At "Rosa kompetanse" nå frontes i barnehage og skole skyldes lovendringer i 2013 og 2016. Politikerne har sviktet, og det norske folk har ikke fulgt med i timen. Dette må på dagsorden.

Konservativt sier nei til økonomisk støtte til PRIDE og FRI- Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Våre eldre

Konservativt vil at Midte Gauldal skal være en kommune som verdsetter våre eldre høyt. Det fjerde budet sier at "du skal hedre din mor og din far", og i dette prinsippet ligger et ansvar for å gi våre eldre en verdig alderdom. Respekten for eldre gjenspeiles i innsatsen for god eldreomsorg. Det er gjennom brukerens opplevelse av kvalitet, vi best kan måle om vi har lykkes.

Konservativt vil :

• øke bemanningen på sykehjemmene

• at alle ektepar som ønsker det skal kunne bo sammen på sykehjem

• arbeide for flere sykehjemsplasser

• at ingen skal trenge å dø alene på sykehjem

• stimulere til bedre samhandling mellom sykehus, forvaltningen og pårørende

• tilrettelegge for at alle skal kunne bo hjemme så lenge de ønsker det.

• ha fritt brukervalg i hjemmesykepleien

• sørge for åndelig omsorg med tilgjengelig prestetjeneste på alle sykehjem

• at det skal tilbys omsorgslønn der hvor pårørende erstatter kommunens lovpålagte tjenester

Landbruket

Konservativt ser det som et overordnet mål at matjorda og dens ressurser forvaltes på en god og varig måte.

Et godt landbruk er med på å skape levende bygdesamfunn, fremme kulturlandskap og skape arbeidsplasser over hele landet.

Konservativt vil ha et landbruk som i størst mulig grad kan gjøre oss selvforsynte med produkter som kan produseres i eget land. Vi er ikke særlig selvhjulpen hvis grensene stenges.

Bonden må derfor ha trygge og langsiktige rammer med statlige overføringer når det kreves. Den enkelte bonde bør stå fritt til å selge sine varer der han måtte ønske, enten det er direkte til forbruker, gjennom matvarekjeder eller til foredling. Konservativt vil også oppmuntre til bedre utnyttelse av mindre bruk, samt oppdyrking av parseller og hageflekker.

Konservativt vil foreslå å opprette en statlig fondsordning med vekt på ungskogpleie, utnytting av små vassdrag til kraft, utvikling av reiseliv og investeringer innen jordforbedring og driftsbygninger.

Vi vil stimulere til bruk av utmarka til kjøttproduksjon ved å styrke beitetilskuddet og øke arealtilskuddet.

Forøvrig vil Konservativt gå inn for å fjerne merverdiavgiften på frukt og grønt i Norge. Slik får barnefamilier som handler mye mat en bedre økonomi. Sunnere kosthold gir bedre folkehelse, som igjen gir økt produktivitet og lavere utgifter i helsevesenet. Økt etterspørsel vil i sin tur styrke landbruket.

Vi sier nei til genmodifiser mat- og for-varer. Vi vil vite hva vi spiser.

Frihet og trygghet for alle

Konservativt vil fremme de grunnleggende verdiene som har gjort Norge til et trygt, stabilt og fremgangsrikt samfunn gjennom generasjoner. Endel av disse verdiene har forvitret de siste årene, og det har gitt oss lover som bare for en generasjon eller to siden var helt utenkelige.

Vi må verne om de grunnleggende frihetene som fedrene ga oss: tros- og ytringsfrihet, respekt for individet og en trygg og forutsigbar ramme for liv og levnet.

Konservativt vil ha fokus på folkeopplysning og ytringsfrihet som viktige prinsipp i et fungerende demokrati. Innbyggerne må bli informert, og ha mulighet til å uttale seg før ting blir banket igjennom.

Vi vil blant annet at ditt helsevalg skal være privat. Hver enkelt skal ha mulighet til selv å velge det han eller hun tenker er det beste for seg og sin kropp/helse. Vi ønsker ikke styring utenfra der noen tar valget for deg. Informert samtykke er en viktig del av folkeopplysningen, der du skal få nyansert informasjon om produktet er ferdig godkjent, om det finnes oversikt over langtidsvirkninger og om andre alternative produkter finnes på markedet.

Kontanter er et annet eksempel. Disse er fortsatt tvungent betalingsmiddel selv om utfasing er forsøkt over flere år. Konservativt mener at det er viktig for innbyggernes frihet at det fortsetter å være slik.

Mer Helsepolitikk

Konservativt mener at psykisk helsevern bør styrkes. Det bør gis et kompetanseløft for personell innen barnehage, skole, barnevern og sykehjem for å sikre at mennesker med psykiske lidelser får riktig hjelp uten urimelig lang ventetid.

Konservativt vil :

• styrke fastlegeordningen ved å innføre “Tromsø-modellen” eller lignende

• arbeide for kortere ventetid for barn og ungdom hos psykolog eller psykiater

• styrke selvmordsforebyggende arbeid

• støtte abortforebyggende tiltak

• støtte økt bruk av BPA (brukerstyrt personlig assistent)

• øke antall VTA-plasser (varig tilrettelagte arbeidsplasser)

• sørge for tilsyn før og etter skolen for ungdom med utviklingshemming som bor hos foreldrene

• sikre samvittighetsfrihet for fastleger og annet helsepersonell

Konservativt vil fjerne egenandeler for helsetjenester og sosiale tjenester til mennesker med lavere inntekt enn 3 ganger grunnbeløpet (3G.) Konservativt vil at pengene skal følge brukerne, og ikke omvendt.

Konservativt vil likestille tannpleie med helsepleie.

Barnevern

En stabil og velfungerende familie gir de beste rammene for en god oppvekst.

Det er foreldrenes ansvar å gi barna nødvendig trygghet og omsorg. Når dette svikter, trenger vi et kompetent system som kan gripe inn til beskyttelse av barnet. Det primære målet for barnevernet må være å bevare eller gjenopprette familien som et trygt, harmonisk og velfungerende sted for både barn og foreldre.

Ruspolitikk

Konservativt sier nei til rusreformen. Konservativt vil ikke avkriminalisere bruk, besittelse eller omsetning av narkotika. En avkriminalisering vil gjøre det vanskeligere for politiet å nå bakmennene som styrer narkotikaomsetningen. Vi mener at flest mulig rusbrukere bør dømmes til behandling fremfor fengsel.

Betydningen av forebyggende arbeid mot rusavhengighet må ikke undervurderes. Konservativt vil støtte frivillige og ideelle aktører som arbeider med forebygging av rusmisbruk.

Vi er mot narkotika på skolen og andre arenaer for barn og unge. Konservativt mener at det bør satses mer på rehabilitering og tilbud om avvenning. Dersom brukeren ønsker å avslutte LAR-behandling, skal det gis hjelp og støtte til dette. Konservativt vil avvikle heroinassistert behandling (HAB).

kultur

Konservativt vil prioritere å legge til rette for et bredt kulturtilbud til barn og unge. Kulturskolen er et viktig tilbud som gir mulighet for utvikling av kreative og kunstneriske ferdigheter. Konservativt ønsker at flere barn og unge skal gis mulighet til å delta i kulturskolen, og det bør legges inn søskenmoderasjon i prisen.

Idrett og friluftsliv

Idrett og fysisk aktivitet bedrer både fysisk og psykisk helse, øker trivsel og skaper sosiale arenaer. Konservativt vil ivareta bredden og mangfoldet i idretten, og sammen med de frivillige organisasjonene legge til rette for både organisert og uorganisert fysisk utfoldelse. Vi mener alle idrettsarrangementer skal være rusfrie.

Videre må det legges tilrette for de barn som ønsker andre fritidsaktiviteter, som sjakkklubber, gaming etc.

Skatter og avgifter- Økonomi

Konservativt vil forenkle avgiftsstrukturen både i stat og kommune. Vi vil ha et selvkostprinsipp, der øremerkede avgifter i utgangspunktet skal dekke selvkost for det avgiften gjelder. Offentlige inntekter skal i hovedsak komme fra ordinære skatter. Konservativt vil ha god økonomisk styring i Midtre Gauldal, der en kartlegger unødig bruk. Vi vil fryse kommunale avgifter. Videre sier vi nei til eiendomsskatt da denne er en stor belastning for innbyggerne. Konservativt vil  kutte i administrasjonen. Vi vil ha en gjennomgang av mulige inntekter- er det noe kommunen kan selge eller leie ut? Konservativt sier ja til rask behandling av ny næringsvirksomhet.

Naturvern og klima

Konservativt mener at utvikling av nye energikilder ikke kan gjøres ved rasering av naturområder og økosystem. Vi er mot vindturbiner på land og til havs. Forskning viser også at vindturbiner påvirker dyr og mennesker negativt- infralyd, støy og helseplager samt plastavfall i naturen. Klager på støy og helseplager til den som eier vindindustriområdet vil kunne føre til søksmål mot kommunen for økonomisk tap. Kommunen vil slik i praksis miste sin selvfølgelige og lovpålagte rett til å ta vare på sine innbyggere.

Konservativt sier derfor nei til vindturbiner i Midtre Gauldal kommune og ja til nye små lokale vannkraftanlegg, for slik å tilby ren energi til alle husstander. Solceller på tak og små vindkraftverk til eget bruk tillates.

Vår vannkraft skal tilbake på norske hender, og vi skal ut av EUs direktiver som overstyrer vårt demokrati da vi ikke bestemmer over krafta vår-uansett kilde. Konservativt ønsker makspris på strøm inntil det skjer, men er klar over at vi kun har fått godkjent nasjonale tiltak ut 2024.

Vi vil investere i infrastruktur, og gi gode rammevilkår til vår viktigste næring som er olje og gass.

Konservativt vil ikke skape eller utnytte klimaangst, men vil ha en vitenskapelig tilnærming til klimaendringene. Vi vil ha en rasjonell og kunnskapsbasert drøfting av farer og tiltak.

Doktrinen om at CO2-utslipp fra fossile energikilder fører til uheldig oppvarming av atmosfæren har empiriske svakheter. Klodens klima er et uoversiktlig system som gjør det vanskelig å lage troverdige teorier og modeller for endring. Konservativt sier nei til raske kommunale klimatiltak uten grundige tekniske og økonomiske analyser.

Norge må ut av Paris-avtalen og den internasjonale handelen med klimakvoter må avvikles.

Konservativt vil også at agenda 2030 ikke blir implementert i Norge.

Vi vil tillate vedfyring i bolighus som alternativ varmekilde. Vi sier derfor nei til kommunal overvåking om man fyrer i pipa hjemme – hva blir det neste? Vi er klar over ved-forbudet som er vedtatt i EU, samt bygningsdirektivet som ventes innført i EØS avtalen. Sistnevnte vil koste hver husstand mellom 500 000 og 1.5 millioner, noe som vil gi store inngrep i husholdningen for de fleste.

Videre sier Konservativt ja til kommunalt miljøvern angående utslipp i naturen.

Konservativt ønsker samarbeide med frivillige organisasjoner om oppgradering av turområder, etc

Bompenger/veiprising

Konservativt vil finansiere all veibygging over statsbudsjettet, uten bruk av bompenger eller veiprising. Det skal være attraktivt å bo i distriktene, bompenger og veiprising vil ikke hjelpe på det.

Vi vil derfor gå inn for en gradvis avvikling av bompenger som finansieringsform, og ikke godkjenne nye prosjekter basert på denne ordningen. Inntil dette kan realiseres, ønsker Konservativt at disse inntektene skal være øremerket til samferdselsformål. Veiprising bør på ingen måte erstatte bompenger som finansieringsform. Veiprising forutsetter en grad av overvåking som kan være et inngrep i retten til privatliv etter de europeiske menneskerettighetene

Vi vil investere deler av oljeformuen i veier og teknisk infrastruktur med tanke på framtiden.

Innvandring og integrering

Konservativt ønsker primært å hjelpe flyktninger og asylsøkere så nært sitt eget hjemland som mulig. Det gir bedre bruk av ressurser. Flyktninger og asylsøkere med rett til opphold i Norge bør raskt hjelpes til et meningsfullt liv som aktive deltagere i det norske samfunnet. De må tilpasse seg normer og verdier som gjelder i Norge, slik som respekt for demokrati, ytringsfrihet, religionsfrihet og likeverd.

Nasjonalstaten fungerer best med relativt homogen kultur og få religiøse skillelinjer.

Det er derfor viktig å føre en klok innvandringspolitikk som ikke undergraver statens stabilitet og indre styrke over tid. Konservativt vil føre en restriktiv innvandringspolitikk. Konservativt vil si opp FN sin Migrasjonsavtale.

Videre :

Nei til EØS avtalen som setter den nasjonal politikken vår sjakk matt- også lokalpolitikken.

Ja til kontanter

Reversere nærpolitireformen

Et sterkere forsvar

Avvikle og privatisere NRK

Vårt mål er en stat og kommune som er stor nok til å løse viktige fellesoppgaver, uten å ta over oppgavene som kan løses av deg eller andre. Du vet bedre enn byråkrater hvordan du selv skal styre ditt liv.

Siri Hermo, 1.kandidat i partiet Konservativt Midtre Gauldal