Elektrifisering, flere krysningsspor, mer godstransport, bedre togmateriell, lavere priser, flere avganger og nattog er viktige og riktige krav mange har for utviklingen av Rørosbanen som en moderne og framtidsretta bane for transport av personer og gods. Det er skrevet mange rapporter om de positive effektene elektrifisering og opprustning av Røros- og Solørbanen vil ha. En skikkelig satsning på disse banestrekningene vil være et stort og viktig nasjonalt samferdsels- og miljøprosjekt.

Det viser seg derimot så godt som umulig å få skikkelig gehør for dette hos nasjonale myndigheter og politikere. SV har prøvd å ta initiativ til å gå i gang med planene, men det har ikke lyktes å få flertall.

Bane NOR har kommet med dårlige signaler om at Rørosbanen ikke er prioritert fra deres side i nasjonal transportplan 2025-2036.

Jeg vil derfor komme med en stor oppfordring til hele regionen, fra Støren til Hamar, og fylkene Trøndelag og Innlandet, om at nå må vi virkelig jobbe for Rørosbanen. Ordførere, varaordførere, folkevalgte fra alle partier på alle nivåer, næringsliv, organisasjoner og andre må stå sammen om kravene om opprustning og utvikling.

Rørosbanen må nevnes og snakkes om i alle sammenhenger der det befinner seg en nasjonal politiker. De store nasjonale fordelene med å satse på banen vår må løftes fram. Det er vi som må kjempe for Rørosbanen. Er det nå toget går?

Christian Elgaaen (SV), varaordfører, Røros kommune

Christian Elgaaen.