Mobildekning til alle, også i seterdalene, er et sentralt punkt for Senterpartiet i Midtre Gauldal som vi vil fortsette å prioritere. Arbeidet med bredbånd har også vært prioritert. Vi går nå for inn for en strategi med fiberbredbånd for å oppfylle nye krav. Utbyggingen utenfor sentrale områder som ikke er kommersielt utnyttbar må kommunen bidra med egne midler til utbygging.

Flere fastboende mangler god mobildekning i dag. Seterdalene og mange hytteområder har heller ikke tilfredsstillende dekning. Dette er forhold som berører innbyggernes trygghet og beredskapsfunksjoner. Næringsdrivende bruker teknologi som stiller krav til varsling og styring via mobilnettet, uten dekning begrenses bevegelsesfriheten. Det er også behov for bedre dekning i forhold til hjemmeskole og hjemmekontor, noe vi fikk erfare under pandemien. Tilfredsstillende internett- og mobildekning har blitt et viktig kriterium for mange når de skal bosette seg et sted. Dette er dermed en brems for tilflytting i enkelte områder av kommunen, og noe vi må ta tak i for å gjøre hele kommunen mer attraktiv som bosted.

Forbedring av mobildekningen har tatt mer tid enn forventet. Senterpartiet har vært en pådriver for å få økte bevilgninger på nasjonalt nivå, for vi mener dette er et statlig ansvar å få på plass. Det nye 5G nettet bygges nå også her i kommunen. Det vil gi oss bedre mobile tjenester og økt kapasitet på datatrafikk over mobilnettet. Noen vil kunne dekke sitt grunnleggende behov for bredbånd gjennom en slik løsning for alarm og fjernstyring av tekniske løsninger i næringssammenheng.

Et løft må til i utkantene for å tilfredsstille både private og næringslivets behov for tilgang til internett og elektroniske tjenester. Flere og flere tjenester digitaliseres fra kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter, og da må folk ha et stabilt nett der de bor. I de sentrale områdene, og da i første rekke på Støren har flere aktører bidratt med fibernettutbygging på kommersiell basis.  På grunn av store avstander er det ikke kommersielt gjennomførbart med fiberutbygging i hele kommunen.

Vi har de siste årene brukt radioteknologi for å få bredbånd på bygda. Nå holder ikke teknologien mål i forhold til nye krav om minst 100 Mbit kapasitet inn til bruker. Fylkeskommunen og staten støtter nå, utfra det vi forstår, ikke andre løsninger enn fiber fram til forbruker, og når det nå bygges skal det være med kapasitet på 300 Mbit. Det er avsatt midler på kommunalt disposisjonsfond for å dekke kommunale andeler til bredbåndsutbygging. Statlige og fylkeskommunale midler tildeles først til de kommunene som har lavest dekningsgrad. Vi kommer derfor omsider først i køen og vi har god tro på at det blir fiber til alle i kommende periode.

Og en ting til. Bruk stemmeretten din både i kommune- og fylkestings-valget. Og da ser vi helst at du stemmer på Senterpartiet.

Med hilsen

Lars Gunnar Storli, 8. kandidat Senterpartiet i Midtre Gauldal

Lars Gunnar Storli. Foto: Ane Aunøien Moen