Jeg tenker her på den årlige klagesang over lite penger når Midtre Gauldal kommune skal vedta års-(2024) og langtidsbudsjett for årene 2024-2027. Når inneværende periode er over, har jeg sittet 40 år i kommunestyret, og rådmenn har i varierende grad i denne perioden klaget over for lite penger til å løse viktige oppgaver. Kanskje litt taktikk for at kommunestyret ikke skulle bli for raus i forhold til valgløfter som rådmannen ikke ville prioritere, men, men… I år er bakteppet reelt i forhold til at vi må dekke over 15 mill. kr i renter/avdrag på Støren sør uten at vi foreløpig har i utsikt å få inntekter fra området.

Pensjonistpartiet ser det slik at vi har inntekter, det spørs bare hva vi vil prioritere. Det er dette politikk handler om. For at folkevalgte skal få reell styring, må kommunen gå bort fra rammebudsjettering slik at man ser hvordan pengene brukes. Byråkratiet har den reelle makt som situasjonen nå er.

Rammeoverføringene fra staten skal speile alderssammensetningen av befolkningen i en kommune. Gruppen eldre er større enn barn/unge i Midtre Gauldal, likevel har Oppvekst fått høyere budsjett enn Pleie og Omsorg. Her må det til et bredt politisk samarbeid så vi finner den riktige balansen for områder som samlet legger beslag på mer enn 50% av kommunens driftsbudsjett. PP ser det uforsvarlig at vi skal fortsette å miste pleiepersonell t.d. gjennom tidligpensjonering fordi at hverdagen på arbeide blir for tung. Brukere og pårørende vil også få dårlige opplevelser hvis vi ikke husker at det er mennesker vi skal ta vare på, og vi kan komme i den situasjon at vi ikke klarer å dekke behovet for plasser/hjelp.

Samfunnet vårt gjennomsyres av det som en på folkemunne kaller «byråkrati». Det gir seg utslag i måter å gjøre ting på som er ressurskrevende men lite produktive. I Midtre Gauldal innførte vi den såkalte «to-nivå»-modell rundt år 2010. Prinsippet var forenkling hvor ordre/beskjed om å løse en oppgave skulle gå fra leder og direkte til den som skulle gjøre jobben. Prinsippet var besnærende, men virkeligheten ble en annen: En «haug» med mellomledere hvor effektiviseringsgevinsten er gått tapt og dyrere drift er blitt resultatet. Det burde vel være mulig for flere partier å være med på en gjennomgang av denne ordningen ganske snart før pengesekken «går tom».

PP ønsker at delegasjonsreglementet skal gjennomgås tidlig i 2024 og at nåværende reglement suspenderes inntil så skjer.

PP vil ha medlemsmøte og det er påregnelig med konkrete forslag til endringer av budsjettet i kommunestyrets møte 30 nov. 2024.

Pensjonistpartiet

Harald Rognes

Harald Rognes, Pensjonistpartiet.