268 tidligere pelsdyroppdrettere har fremmet krav om erstatning etter ny erstatningsordning som kom våren 2022. I fjor høst oppstod en forsinkelse i takseringsarbeidet. For å redusere konsekvensene av disse forsinkelsene, har derfor Landbruksdirektoratet tilbudt forskudd på erstatning siden desember 2022.

Hittil er det gjort nærmere 200 vedtak etter de nye reglene om erstatning. I forskuddssakene er det så langt gitt tilbud på om lag 715 millioner kroner.

Samlet sett er det utbetalt over 1 milliard kroner gjennom kompensasjons -og erstatningsordningene til pelsdyroppdretterne siden Stortingets vedtak om å avvikle pelsdyrnæringen i 2019.

Leverer takster

Norsk Landbrukstakst leverer nå takster av pelsdyranleggene til direktoratet. Disse takstene er en del av grunnlaget når endelig tilbud om erstatning skal utarbeides. Saksbehandling av endelige tilbud om erstatning gjøres etter hvert som direktoratet mottar takstrapportene. Som hovedregel vil alle som har søkt få tilbud om forskudd på erstatning før direktoratet starter på behandlingen av endelige tilbud.

– Erstatningsarbeidet er komplisert og tidkrevende. Direktoratet har allerede styrket bemanningen, og er i ferd med å styrke bemanningen ytterligere. Som forvalter av offentlige midler må vi være sikre på at vedtak og utbetalinger blir riktige. Arbeidet har høy prioritet hos oss, sier adm. direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet. Han opplyser at direktoratet får en del henvendelser fra dem som har søkt og har god kontakt med næringen, og forstår selvsagt utålmodigheten blant søkerne.

Direktoratet utbetaler som forskudd 90 prosent av en foreløpig beregnet bruksverdi, eller inntil 75 prosent av takstverdi ut fra takster som tidligere er innhentet av Norges Pelsdyravlslag, avhengig av hva som faller best ut for den enkelte oppdretter.

Jørn Rolfsen som er administrerende direktør i Landbruksdirektoratet.