I Midtre Gauldal er det som følge av utviklingen på størrelsen av nyttekjøretøyer oppstått flaskehalser og ekstrautgifter i forhold til effektiv transport på noen strekninger der man er avhengig av å passere jernbaneunderganger. Dette gjelder t.d. tømmertransport, melkebil og annen transport til landbruket, byggevarer og septikbil. Ekstrautgiftene for en enkelt bruker kan bli i 100.000.- kroners- klassen td ved en stor tømmerdrift.

Det var fra årsskiftet 2013/2014 tatt initiativ fra brukerne i forhold til jernbane-undergangene på FV 658 Snøan- Soknedal uten at det pr dato har resultert i utbedringer, jfr. kopi av brev av 310114, ref. 2013/3200-3 samt brev fra Midtre Gauldal kommune til Sør-Trøndelag fylkeskommune datert 010714. Undergangen på Snøan har fri høyde 3,1 m og den såkalte Berg-undergangen har fri høyde 3,8 m. Begge disse ligger da på Dovrebanen.

På Rognes er det tilsvarende en jernbaneundergang på Rørosbanen i kryss fylkesvei Marit Bjørgens vei og kommunal vei til Røsbjørgen. Fri høyde er her 3,3m. Her har det de senere år vært stor aktivitet med skogsdrift av bøndene på østsiden av Gaula som benytter Røsbjørgveien (må benytte lassbærer) og det er en aktiv mjølkebonde på Røsbjørgen. Her kan det være et alternativ å legge om nederste strekning av Røsbjørgveien dersom Bane Nor kan gi tilskudd og gå for at nyttekjøretøyer kan benytte jernbaneovergang ved gml. Rognes skole.

Kommunestyret ber om at det tas nytt initiativ i forhold til Bane Nor og evt. andre aktører som kan bidra til at disse trafikale utfordringer snarest blir løst. Kommunedirektøren gir mandat til egnede personer og ser til at det blir fremdrift i saken.

Støren 231123

Harald Rognes / Pensjonistpartiet

Jernbaneundergangen på Rognes. Foto: Bjørn Ivar Haugen