På ekstraordinært årsmøte i Støren Sportsklubb 11. mars ga styret fullmakt til å jobbe med å skaffe et lån på 9,4 millioner kroner til å ferdigstille den nye flerbrukshallen.

– Styret har jobbet hardt med dette, men situasjonen akkurat nå, er at vår bankforbindelse har sagt nei til å gi lån. Det er realiteten, selv om dialogen ikke er avsluttet og banken har fortsatt en viktig rolle som sponsor, opplyser klubbelder Stine Skårvold i en pressemelding.

Dette betyr at styret jobber videre med andre løsninger, men det innebærer at klubben trenger mer tid.

– Det betyr dessverre at vi ikke greie å få dette på plass innen 1.april, som opprinnelig var satt som frist.

Foto: Edel Mari Halseth

Videre går det frem av pressemeldingen:

Likevel haster det å få på plass en løsning. Blant annet fordi idrettskretsen og fylkeskommunen krever en tydelig finansieringsplan for at flerbrukshallen skal bli prioritert for spillemidler i denne runden. Fristen er midt i april. I tillegg er det et viktig faktum at vi har kreditorer som har utestående midler hos oss, som de allerede har ventet lenge på, og som nå beklageligvis må vente enda lengre.

Klubben står fortsatt i en svært krevende situasjon. Men vi ønsker å være tydelige på vår prioritet, som er mandatet medlemmene har gitt: Å sikre finansiering, få betalt våre kreditorer, ferdigstille flerbrukshallen og sikre at klubben består. Det handler om lokalsamfunnet vårt, om det svært viktige tilbudet til barn og unge og det handler om fellesskap og folkehelse.

Konkret jobber vi videre med lånealternativet, men starter også med det som sto i årsmøtevedtaket som “andre finansieringsalternativer”. Mulighetsrommet for løsninger har blitt mindre ved at vår bankforbindelse sier nei, men det er fortsatt flere andre muligheter. Mandatet som styret har fått, holder fortsatt.

For å lykkes, jobber vi nå tett med banker, kreditorer og Midtre Gauldal kommune. Det er mange forutsetninger som må på plass for å få til en løsning, og vi må løpende snakke med alle disse partene for å lykkes med en helhetsløsning.

Saken har stor offentlig interesse. Styret vil oppdatere avdelingene og medlemmene når vi har noe nytt å melde, og når det kreves nye medlemsmøter. Et nytt naturlig møtepunkt mellom styret og medlemmer er ordinært årsmøte den 11.april, som går som planlagt. Vi ber om forståelse for at det vi jobber med nå er komplekst, at vi jobber nitidig gjennom mange møter og samtaler, og at vi ikke kan kommunisere status og utfordringer løpende.