I år er det registrert 58,5 familiegrupper med gaupe i Norge, noe som tilsvarer ca. 343 dyr. Det nasjonale bestandsmålet er på 65 årlige familiegrupper. Foto: Kim Abel / Naturarkivet

– Gaupebestanden er lavere enn Stortingets mål både i landet som helhet og i enkelte regioner, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe i Norge. Disse er fordelt på sju av åtte forvaltningsregioner for rovdyr, den eneste regionen som ikke har bestandsmål for gaupe er region 1. Før jakta startet 1. februar 2022 var det 58,5 familiegrupper på landsbasis, noe som tilsvarer ca. 343 dyr, viser Rovdatas bestandsrapport fra juni. Denne sier også at det forventede antallet familiegrupper denne vinteren er 63.

De fire regionene det ikke er tilrådelig å åpne for kvotejakt i, er Oslo/Akershus/Østfold, Hedmark, Nordland og Troms og Finnmark.

Fikk råd om å ikke åpne for jakt

Rovviltnemndene i den enkelte region har myndighet til å fatte beslutning om jaktkvote på gaupe hvis bestanden i gjennomsnitt har ligget på eller over Stortingets bestandsmål for regionen de siste tre årene. Hvis bestanden ligger under målet, har Miljødirektoratet myndigheten.

I region 4 Oslo/Akershus/Østfold og region 5 Hedmark ligger bestanden under bestandsmålet. Her har rovviltnemndene anmodet Miljødirektoratet om ikke å åpne for kvotejakt på gaupe i 2023. Miljødirektoratet har valgt å følge rådene fra rovviltnemndene.

Ingen jakt i nord

Rovviltnemndene i region 7 Nordland og region 8 Troms og Finnmark anmodet Miljødirektoratet om å åpne for kvotejakt i 2023. Kvotejakt på gaupe er et verktøy for å regulere bestanden, men den skal også bidra til å styre utbredelsen og redusere og hindre skader i områder hvor tamrein og bufe beiter.

– Vi har vurdert utviklingen av gaupebestanden og skadesituasjonen i begge regionene. Kvotejakt på gaupe her er ikke er forenelig med at bestanden må øke for å oppnå Stortingets mål. Det er viktigere å styre fellinger til akutte skadesituasjoner på tamrein og sau, da er skadefelling et aktuelt virkemiddel, sier miljødirektør Hambro.

Les beslutningen fra Miljødirektoratet for de fire regionene her: Åpner ikke for kvotejakt på gaupe i 2023 - region, 4, 5, 7 og 8 (miljovedtak.no)

Kvote på 51 gauper i andre regioner

I region 2 Sør-Norge, region 3 Oppland og region 6 Midt-Norge ligger bestanden over bestandsmålet. Her har de respektive rovviltnemndene åpnet for felling av til sammen 51 gauper i 2023.

Flere av kvotene er påklaget. Klima- og miljødepartementet (KLD) er klagemyndighet og vil fatte endelig vedtak i regioner der det har kommet klager.

Miljødirektoratet vil publisere oversikt over kvotene for hele landet når KLDs klagebehandling er avsluttet.

Les hele bestandsrapporten fra Rovdata her: Antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2022 (nina.no)