Det må brukes betydelig mer midler på vedlikehold av fylkesveiene, mener NAF. Foto: Peter Bryng/ NAF

NAF mener budsjettet for vedlikehold må kraftig opp i årene fremover. Uten det oppfyller ikke regjeringen sine løfter fra Hurdalsplattformen. Her loves både rassikringsmidler og fylkesveiløft.

- Dette er et krav som har bred støtte og som ikke kan utsettes. Regjeringen må ta sats allerede i budsjettet som legges frem i oktober, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Enormt behov

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei i Trøndelag er på rundt 5,1 milliarder kroner. I tillegg kommer behovet for rassikring på fylkesveiene. For å utbedre alle kjente skredpunkter med «høy og middels skredfaktor», trenger fylket 111 millioner kroner.

-  Fylkene må settes i stand til å få ned etterslepet, og dette haster. Vedlikehold og fornying er viktig for trafikksikkerheten, og vi vet at konsekvensene av ras og skred kan være alvorlige. Derfor må midlene til ras- og skredsikring betydelig opp, sier Handagard.

Populært å satse på

NAFs vedlikeholdskrav får bred støtte. På vegne av medlemsorganisasjonen har Norstat spurt folk hva de mener regjeringen bør prioritere innen samferdsel. Det mest populære tiltaket er vedlikehold av eksisterende veier: 61 prosent ønsker å prioritere dette.Én av tre, 35 prosent, svarer rassikring. Ogi distriktene er andelen som ønsker veivedlikehold og rassikring betydelig høyere. Her ønsker 75 prosent å prioritere veivedlikehold og 59 prosent å prioritere rassikring av eksisterende veier.

- Trygge veier er god distriktspolitikk og viktig i hverdagen til folk.Det ser vi tydelig i denne undersøkelsen, hvor hele tre av fire i distriktene vil prioritere veivedlikehold. Dette signalet må regjeringen ta på alvor, sier Handagard.

Haster mer jo våtere og villere klimaet blir

Etterslepet på vedlikehold har bygget seg opp over tid, og det vil ta tid å hente opp igjen. Men sikring av veinettet er viktigere enn noen gang, mener NAF. Temperaturøkninger, hyppigere og kraftigere nedbør vil øke faren for skred i enkelte områder og kunne føre til at det raser på nye steder.

- Vedlikehold og rassikring betyr både å sette dagens veinett i stand og å sikre veiene for fremtiden. Det handler om å ta vare på veiene vi har, sier Handagard.

Bakgrunn

Tabell 1: Estimert vedlikeholdsetterslep og rassikringsbehov på fylkesvei i Trøndelag
Estimert etterslep fylkesvei (mill. 2021-kroner)5 123
Antall skredpunkt med høy og middels skredfaktor5
Estimert sikringskostnad mot ras på fylkesvei (mill. 2021-kroner)111
Sum behov fylkesvei per fylke (mill. 2021-kroner)5 234
Kilde: Statens Vegvesen (2013, 2019)

Landsrepresentativ undersøkelse utført av Norstat for NAF, september 2022, utvalg 1005.

Hva mener du regjeringen bør prioritere innen samferdsel fremover? Velg inntil tre alternativ.

Grupperingen etter sentralitet er utarbeidet av SSB og gir et mål på en kommunes sentralitet, basert på avstander til arbeidsplasser og servicetilbud. Mest sentrale strøk (kategori 1) er Oslo og enkelte omkringliggende kommuner. Bergen, Trondheim, Stavanger, Drammen, Fredrikstad mfl. tilhører sentralitetsgruppe 2. Malvik er kategori 3, mens Melhus, Steinkjer og Frosta er kategori 4. Selbu og Grong er kategori 5. Eksempler på de minst sentrale kommunene er Frøya, Namsskogan og Røyrvik.

September 2022Sentralitet etter SSBs indeks
TOTAL1+23+45+6
BASE1005494397114
Satsing på kollektivtransport41 %48 %35 %30 %
Vedlikehold av eksisterende veier61 %53 %67 %75 %
Rassikring av eksisterende veier35 %28 %37 %59 %
Satsing på jernbane34 %38 %33 %20 %
Utbygging av nye veier31 %25 %36 %34 %
Bedre tilrettelegging for sykling15 %17 %14 %5 %
Bedre ladeinfrastruktur19 %21 %18 %16 %
Bedre tilrettelegging for fotgjengere8 %8 %9 %6 %
Utbygging av ferjetilbudet3 %3 %4 %3 %
Vet ikke4 %6 %3 %3 %
TOTAL251 %246 %256 %250 %