Skogbruket og skogindustrien eksporterte tømmer og trebaserte varer til en samlet verdi av nesten 21 mrd. kroner, opp med 5 mrd. kroner siste år. Selv om papirvarer og papirmasse fremdeles betyr mest, er eksportverdien av tømmer, trelast og andre trevarer økende. Landbruksdirektoratet har tall tilbake til 2010, og det er første gang vi ser at eksporten av sagtømmer er større enn massevirke.

Trenden de siste årene er økende eksport av sagtømmer, mens eksportvolumet av massevirke er mer stabilt. – Årsaken til eksporten er økende etterspørsel, svært høye tømmerpriser og stor avvirkning, i tillegg til manglende foredlingskapasitet i Norge, kommenterer Trond Svanøe-Hafstad, seksjonssjef i Landbruksdirektoratet.

Sagtømmerandelen utgjorde 58,4 prosent av hogsten i 2022. Det ble eksportert 2,15 mill. kubikkmeter sagtømmer, en økning på 19 prosent fra 2021. Til sammenligning ble det eksportert 1,96 mill. kubikkmeter massevirke av gran og furu.

Vi har også en betydelig eksport av energiflis til Danmark fra Sør-Norge, denne går til varmeproduksjon. Med økende energipriser har markedet for trevirke til energi hatt en god utvikling i 2022.

Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 9. mars er skogens rolle i det grønne skiftet tema.