Gjennom leserinnlegg og ulike innslag i lokal og regionpressen framstilles eldreomsorgen i kommunen som dårlig i forhold til hva våre eldre fortjener etter et langt liv. Det rettes tildels harde påstander mot politikere og administrasjon. Dette vil vi imøtegå gjennom dette innlegget. Vi ønsker samtidig å takke våre ansatte som bidrar i prosessen for framtida til eldreomsorgen i kommunen. Ansatte innen helse og omsorg gjør en fremragende jobb og bidrar til å levere gode tjenester. De trenger støtte og trygghet i arbeidet inn i framtida.

«Verdighet for de eldre består i å sørge for trygghet og omsorg når behovet oppstår» skriver innleggsforfatterne. Foto: Illustrasjonsfoto

Det er gjennom kommunens strategi for framtidas Helse og Omsorgstjenester vi politikere legger premissene og gir styringssignal til kommunedirektøren. Siste behandling var 18. juni 2020 og vedtatt med 21 mot 4 stemmer fra bygdelista. Helse og omsorgsstrategien vil alltid være en dynamisk plan, dvs. det vil alltid være grunnlag for revideringer og tilpassinger utfra det vi kommer bort i av utfordringer og problemstillinger i det praktiske arbeidet.

Det vi har oppnådd så langt er bedre samsvar mellom tilgjengelige ressurser og behov. Vi har nå KOSTRA tall på lik linje med eller bedre enn gjennomsnittet av Norske kommuner. Da er kvaliteten også en del av det som blir sammenlignet. Vi leverer tjenester over hele kommunen. Folk vil bo hjemme lengre. Derfor er hjemmetjenesten styrket. I alle bygdene skal det være tilbud om bo og dagsenter og vi skal levere helsetjenester i tråd med det som er behovene. Det er på Støren vi har tjenester for de som trenger heldøgns omsorg og tung pleie. Der har vi heldøgns omsorg både på sykehjemmet og på bo og dagsenter hvor de med høyest omsorgsbehov får tildelt plass etter søknad. Dette høres enkelt og greit ut og det er ikke uten grunn til at vi har valgt å gjøre det på denne måten.

Ansatte innen helse og omsorg gjør en fremragende jobb og bidrar til å levere gode tjenester

At tung omsorg for de med behov blir tilbudt på Støren er en viktig og riktig måte å bygge opp tjenestetilbudet på. Det gir nærhet til alle helsetjenestene, tilgang på god bemanning og tverrfaglig kompetanse. Det mener vi bidrar til å øke tryggheten og kvaliteten på tjenestene. Det er frisør, fotpleier, legekontor, fysioterapeut, ergoterapeut, kiropraktor, tannklinikk og øyelege i samme bygg. Det vi får til i sum bidrar til at vi kan levere trygghet og gode tjenester til et voksende antall eldre i årene som kommer.

Rettssaken i Singsås har bidratt til mange ytringer og kommentarer gjennom aviser og sosiale medier. Ikke alt er like saklig og ikke alt er like riktig.  For å kunne oppfylle kommunestyrets bestilling på hvordan tjenestene kan leveres i framtida, var det nødvendig for kommunen å få en rettslig avklaring på sentrale spørsmål knyttet til tildeling av helsetjenester og bolig.  Kommunedirektøren søkte gjennom mange initiativ å løse saken på annen måte, men det ble avslått. Rettssaken ble gjennomført på en verdig måte. Rettssaker er ikke ønskelig, men domstolen har en viktig funksjon for å løse konflikter. I dette tilfellet var det viktig å få avklart motstridende regelverk.

Ordførerens rolle og tilstedeværelse i rettssak og ankesak har vært etterlyst. Ansvaret for gjennomføring og drift ligger hos kommunedirektøren og det gjelder også om enkelte forhold må avklares gjennom en domstol. Politisk nivå har vært informert om rettssak og anke. I første runde ble ikke sentrale spørsmål belyst godt nok, og i tillegg var det begått en stor saksbehandlingsfeil. Derfor ble det anket. Det har det vært full åpenhet om.

Ingen er tvangsflyttet. Ansatte på Singsås, og ansatte på Soknedal bo- og dagsenter, har fått og vil få nytt arbeidssted på Støren. Beboere som fortsatt velger å bo der de er vil få helse- og omsorgstjenester fra kommunens hjemmetjeneste på linje med andre hjemmeboende.

På Singsås er det nå gjennomført utbedring i forhold til brannkrav. Det har vært en særlig forutsetning om at den som skal bo der må kunne rømme selv. Det blir nå foretatt en gjennomgang av rømningsveier for å tilrettelegge disse best mulig for beboerne.

Vi får høre om svik og aktiv dødshjelp både gjennom intervju og debattinnlegg. Vi får høre at det som tilbys på Støren ikke holder mål i forhold til der de kommer fra. Det snakkes negativt på alle måter. Det er mye skremsel og negativitet som produseres og som toppes med hatefulle bifall og ytringer på sosiale media. Både ansatte og beboere blir selvsagt berørt av dette. Svaret vi kan gi er at påstander av denne typen finner vi både usaklige og hensynsløse.

Vi mener at de som bor i våre tilbud med heldøgns omsorg på Støren er godt fornøyd, opplever sosial kontakt med andre beboere og med de ansatte. De trives, er trygge og får den omsorg de har behov for

Nesten alle er imot å flytte sies det. Det er langt fra slik at alle må flytte. Det er også noen som vil flytte. Hvor mange og hvem vet vi ikke. Det viktigste som gjøres nå er å gi informasjon, snakke med hver enkelt og bygge trygghet. Vi mener at de som bor i våre tilbud med heldøgns omsorg på Støren er godt fornøyd, opplever sosial kontakt med andre beboere og med de ansatte. De trives, er trygge og får den omsorg de har behov for.

Både ansatte og beboere har fått og vil få mer informasjon. Enhetsleder og avdelingsleder har allerede hatt samtaler med de fleste. Beboerne vil bli tilbud å kunne se leilighetene på Støren. De får hjelp til det praktiske ved flytting. Vårt inntrykk er at de ansatte gleder seg til å flytte. Kanskje først og fremst for at de får større trygghet med kollegaer på andre avdelinger i støtte.  For oss må det være et felles ansvar nå å ikke skape uro/utrygghet hos de eldre.

Økonomien i Helse og omsorgsstrategien er dokumentert. Det ble lagt fram et eget notat 2021 (knyttet til revidert budsjett), se s 272, om økonomi ved heldøgns omsorg. Den gangen og med de forutsetningene som ble lagt inn, anslo vi at det ville kostet 5,4 mill kr pr år ekstra å gi heldøgns tilbud i Soknedal og Singsås. Dette er et tilbud som samlet sett ville gitt dårligere kvalitet for alle.

Det er ikke betalt 6 millioner for utskrivningsklare pasienter fra St. Olav første halvår i 2022. Kommunen hadde en utfordring i 2021 som svært mange andre under pandemien, men vi har tatt grep og tallene for 2022 er mye lavere. Sammenligner vi tall for 1. halvår 2021 (117) og 1. halvår 2022 (127), har vi omtrent like mange pasienter utskrevet. Men, vi har betydelig antall færre pasienter vi betaler St Olav penger for å ligge etter utskriving. Det vil si at vi i 2022 har klart å ta imot de utskrivningsklare pasientene mye raskere. Per 31.3 har kommunen betalt ca. 196 000 kr for utskrivningsklare. Regninger for mai-juni har vi ikke fått, men tallet totalsummen for første halvår blir nok anslått ca. 400-500000 kr og dermed milevis unna 6 mill kr. I 2021 var utfordringen stor, og vi havnet vi på ca. 4,2 mill kr. Problemstillingen rundt utskrivningsklare pasienter er sammensatt og vil gå i bølger, og derfor må det jobbes kontinuerlig med dette. Det er verdt å merke seg at i gjennomsnitt i første halvår 2022 ble 65 % av pasientene ved St. Olavs Hospital utskrevet til egen bolig, 28 % ble utskrevet til sykehjemsopphold og 7 % døde under oppholdet ved St. Olavs Hospital.

Snart er den store eldrebølgen over oss. Det vet alle som har vært med på utformingen av framtidas Helse og Omsorgsstrategi. Dette krever omstilling i hele pleie og omsorgssektoren. HOK-utvalget og kommunestyret har behandlet mange saker knyttet til dette og lagt føringer for hva som skal skje. Strategi er behandlet politisk flere ganger, med det samme flertallet og mindretallet.  Det er votert over evaluering/utsettelser som er stemt ned til fordel for gjennomføring av den nye strategien. Demokratiske vedtak forplikter også mindretallet.

Kontinuerlig utvikling av tjenestene våre må til for å kunne møte de behovene som vi vet kommer i årene fremover

Kontinuerlig utvikling av tjenestene våre må til for å kunne møte de behovene som vi vet kommer i årene fremover. Utviklingen i befolkingen gir en kraftig økning i antallet eldre og det blir færre yrkesaktive i kommunen. På den ene siden tyder mye på at stadig flere eldre har bedre helse og lever lengre. Det er med og bidrar til at antall «gamle» eldre øker. Dette gir det utfordringer for bærekraften i velferdsordningene. Derfor må driften av pleie- og omsorgstjenestene legges om for fortsatt å kunne tilby gode og trygge tjenester.

Vi opplever utfordringer med tilgang til nok viktig kompetanse ved at det er vanskelig å rekruttere sykepleiere og annet helsepersonell. Framover må vi derfor bruke ressursene og den gode kompetansen vi allerede har på en mer fleksibel måte, og det oppnår vi bedre ved å samle den på ett sted. Det gir også trygget for de ansatte og grunnlag for bedre arbeidsmiljø.

Konservering av gammel struktur gir ingen mening. Det vil føre til sammenbrudd når behovet for tjenester blir større i takt med økende antall eldre.

Dette handler om gjennomføring av en demokratisk prosess med vedtak støttet av et stort flertall i kommunestyret. En strategi som først ble vedtatt i 2010 og sist nå 18 juni i 2020.  Ulike forhold gjør at gjennomføringen ikke har vært mulig før nå, 12 år etter første vedtak.

Vi må og vil gjøre store endringer i våre tjenester som resten av kommune-Norge. Det betyr endring i av kvalitetsnivå på tjenesteleveransen:

-Fra å levere «mer enn godt nok» til «godt nok.»

-Fra «få og dyre» tiltak til «tidlig innsats.»

-«Riktige tjenester» på «rett nivå til rett tid.»

Alt vi gjør er regulert enten gjennom lov eller forskrift. «Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)» gjelder for alle og er tilgjengelig på adressen «https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-11-12-1426

Du har rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Pårørende kan også ha klagerett. Våre tjenester skal leveres innenfor forskriften.  Kommunens strategi for framtidas Helse og Omsorgstjenester er politisk bestilling som gir retning og mål for å oppnå dette best mulig.

Verdighet for de eldre består i å sørge for trygghet og omsorg når behovet oppstår. Mye kan vi få til gjennom forebygging slik at vi holder oss friske lengre. For å skape trygghet skal det være Bo og Dagsenter i alle bygder. Dette er tilbud som tilsvarer å bo i egen bolig. Vi har hjemmetjenesten som støttefunksjon for alle på bygda. Vi har Sykehjemmet og tilbud om heldøgns omsorg lokalisert på Støren om behovet oppstår. Dette er det tilbudet vi gir til alle innbyggere i Midtre Gauldal og det er vi glade for at vi kan gjøre.

Støren 19. august 2022

Sivert Moen (ordfører), Bjørn Egil Enge (varaordfører), Kenneth Moe (leder HOK utvalget).

Ordfører Sivert Moen (f.v.), varaordfører Bjørn Egil Enge og leder HOK-utvalget Kenneth Moe.