Tall og beregninger viser at det vil være flere over 65 år enn under 20 år i Norge i 2030. Noen av temaene som ble diskutert på Eldrerådskurset i Trondheim var sosiale møteplasser, aktiviteter, medvirkning i politiske planprosesser, boliger og universell utforming. Kurset i Trondheim har vært populært og var fulltegnet.

Maria Alseth er leder i helse- og velferdskomité i bystyret i Trondheim og ønsket velkommen til kurset. Hun fortalte at bystyret har et godt samarbeid med eldrerådet i kommunen, og at eldrerådene er avgjørende for å skape aldersvennlige kommuner og fylker.

Maria Alseth, leder i helse- og velferdskomité i bystyret i Trondheim.

– For å sikre en god alderdom for alle og for å forebygge ensomhet, skal vi legge til rette for gode og innholdsrike aktivitetstilbud på tvers av generasjoner. Det er viktig at eldrerådene engasjerer seg og deres innspill til oss politikere er uvurderlige, sier Alseth.

Eldrerådene er nye etter valget

Eldrerådet er et rådgivende organ i kommunen og fylkeskommunen, og skal bidra til å sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i politiske saker som gjelder eldre. Eldrerådene oppfordres også til å ta opp saker på eget initiativ. Bakgrunnen for etablering av eldreråd er at eldre ofte er underrepresentert i folkevalgte organer. Eldrerådene velges for fire år av gangen, og etter høstens valg er mange eldrerådsmedlemmer nye i rollen.

Inspirasjon

Kristin Margareth Gundhildsøien er nestleder av eldrerådet i Midtre Gauldal kommune.

– Vi har blitt inspirert og reiser hjem med tips og råd til hva vi kan jobbe med i Midtre Gauldal. Noe av det vi skal i gang med nå er å bli mer synlig, slik at den eldre befolkningen vet hvem vi er og hva vi gjør, sier Gunhildsøien.

Nærtur, trimpark og aldersvennlige boliger

Kursdeltakerne fikk også en innføring i hvordan ulike kommuner i Trøndelag jobber med aldersvennlige lokalsamfunn. Turid Helle er koordinator for aldersvennlige Trondheim i Trondheim kommune. Hun fortalte at det blir mange Generasjonsleker i byen i sommer og om byrom, parker og turveier som stadig blir bedre tilgjengelig for alle.

– Nå ønsker vi å gjennomføre en pilot for korte trim og lek-runder med enkle aktiviteter som kan passe for alle aldre. Løypa skal være tydelig merket med poster underveis, styrkeøvelser og sosiale soner, sier Helle.

Turid Helle.

Marit Hammer er kulturkonsulent i Malvik kommune. Hun presenterte hvordan kommunen har jobbet med å utvikle området på Midtsandtangen fra å være et gammelt militærområde til å bli et friluftsområde. For noen år siden tok eldrerådet i Malvik initiativ til å etablere en trimpark for alle mellom 12 og 100 år.

– Vi har fått på plass belysing langs store deler av gangstien og området brukes til alt fra plukking av frukt og urter til gågrupper og hundetrening. Vi ser at flere eldre ønsker å bruke trimparken sammen, og vi har lyst til å se på muligheten for å lage et gruppeopplegg for å appellere til enda flere eldre, sier Hammer.

Marit Hammer.

Tiffany Opsahl er spesialkonsulent og folkehelsekoordinator i Heim kommune. Kommunen har nylig gjort en undersøkelse blant alle over 60 år for å undersøke hvordan boliger er tilrettelagt, hvordan eldre ønsker å bo i fremtiden samt planlegging av egen alderdom.

Tiffany Opsahl.

– Det var veldig stort engasjement for undersøkelsen, og det viser at bolig er viktig for den eldre delen av befolkningen vår. Resultatene fra undersøkelsen og innspill fra eldrerådet har vært nyttig i arbeidet med et nytt boligkonsept for eldre i Heim som straks skal opp til behandling i kommunestyret, sier Opsahl.

Stor satsing på bedre opplæring

Eldrerådene og Pensjonistforbundet har etterspurt bedre opplæring av eldreråd lenge. Det nye eldrerådskurset arrangeres av Senteret for et aldersvennlig Norge, som er en del av Helsedirektoratet. Kurset består av en digital og en fysisk del, finansieres gjennom Statsbudsjettet og gjennomføres over hele Norge denne våren.

Wenche Halsen leder Senteret for et aldersvennlig Norge. Hun er glad for at det nå satses på bedre opplæring av eldrerådene.

– Eldrerådene er viktige i lokaldemokratiet, og det flott å se at eldrerådsmedlemmer fra ulike kommuner lærer av hverandre. Vi håper at kursdeltakerne reiser hjem med ny giv og gode råd på veien til hvordan de kan bidra til aldersvennlig utvikling og å lytte til eldre i sin kommune, sier Wenche Halsen.

Midtre Gauldal eldreråd, fra venstre Atle Tilseth, Kristin Gunhildsøien, Anne Marie Samset og Grethe Ellerås (sekretær).