Omsorgssentrene er barnevernets tilbud til enslige mindreårige. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) økte antall oppholdsdager i slike sentre fra 8154 i 2021 til 24.047 i 2022.

Dette skyldes at antallet enslige mindreårige som kom til Norge økte kraftig i 2022.

Enslige under 15 år har rett til å få tilbud om å bo på omsorgssenter for mindreårige i statlig eller privat regi mens asylsøknaden blir behandlet, til de blir bosatt i en kommune eller til de reiser ut av landet.

Generell nedgang

Til tross for økningen i oppholdsdager i omsorgssentrene, var det generelt en reduksjon av oppholdsdager i barnevernsinstitusjoner totalt på 8 prosent i fjor. Nedgangen varierer fra 4 til 15 prosent i Oslo og de fem andre barnevernsregionene.

Tross nedgangen i oppholdsdøgn, økte driftsutgiftene med nesten 9 prosent i 2022 for alle typer institusjoner til sammen. Til sammen ble 5,6 milliarder kroner brukt på institusjoner i barnevernet

For omsorgssentrene var det nesten en tredobling av driftsutgiftene, som er proporsjonalt med økningen i antall oppholdsdøgn.

Færrest i Oslo

Andelen av alle barn i alderen 0–17 år som bor i barnevernsinstitusjon, har lenge vært minst i Oslo. Ved utgangen av 2022 gjaldt det rundt 60 per 100.000 barn i hovedstaden.

I barnevernsregionene Nord, Midt-Norge, Vest og Sør var andelen 77–79 per 100.000 barn, mens 85 per 100.000 barn i barnevernsregion Øst bodde på institusjon på slutten av året.