Riksrevisjonen har fulgt opp sin rapport fra 2019 der den slo fast at situasjonen i Helsevesenet var alvorlig.

– Etter fire år – vel å merke med en krevende pandemi underveis – har bemanningssituasjonen på sykehus ikke blitt bedre. Den kan fortsatt få alvorlige konsekvenser for pasientene. Mange jobber fortsatt deltid, sykefraværet har steget, og turnover er på samme nivå, skriver Riksrevisjonen.

Samtidig påpekes det at det er satt i gang mange tiltak, og at flere av tiltakene fortsatt pågår.

Riksrevisjonen la tirsdag fram to nye rapporter om helsetjenesten: Utnyttelse av IT-systemer på sykehus og Bemanningsutfordringer i helseforetakene – en oppfølgingsundersøkelse

Begge avdekker betydelige utfordringer.

Arbeidet pågår

I perioden fra 2020 til 2022 har de regionale helseforetakene i oppdragsdokumentene blitt bedt om å blant annet opprette en rekke nye utdanningsstillinger innen ulike deler av sykepleien, samt for jordmødre. Det ble tildelt midler til dette for å arbeide med å rekruttere, beholde og utvikle helsepersonell.

De skulle også stille krav til helseforetakene om å ha en plan for å sikre tilstrekkelig kompetanse i den neste utviklingsplanen, med. tilrettelegging for livslang læring og en heltidskultur.

– Bemanningsutfordringene er imidlertid vedvarende, konkluderer Riksrevisjonen og mener det tar tid før man ser effekter av arbeidet som pågår.

I en epost til NTB skriver Helse- og omsorgsdepartementet at arbeidet for å sikre tilstrekkelig personell og kompetanse er et langsiktig arbeid som vil kreve kontinuerlig oppfølging.

Kritikk av Helseplattformen

Digitalisering på sykehus skulle bidra til bedre helsetjenester, høyere pasientsikkerhet, effektiv ressursbruk og bedre arbeidsprosesser.

I stedet opplever mange ansatte de elektroniske systemene som utfordrende i jobben. Ulike IT-systemer deler for eksempel ikke registrerte pasientopplysninger automatisk.

– Dette kan gå utover pasientsikkerheten og er en belastning for de ansatte. Det er kritikkverdig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Ingen av helseregionene har lyktes godt nok med å digitalisere kurvesystemene sine, mener riksrevisoren, men Helseplattformen til Helse Midt-Norge fungerer klart dårligst.

Politiske reaksjoner

Frps Bård Hoksrud mener Helseplattformen nå må skrinlegges.

– Jeg forventer at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) endelig griper inn og slutter å skyve helseforetaket foran seg. Hele systemet må skrotes, slik at vi ikke sløser bort enda mer verdifulle ressurser i helsevesenet og slutter å sette pasienter liv og helse på spill, sier Hoksrud.

Han får bifall fra Rødt.

– Dette bør være enda en vekker. Vi kan ikke lenger se på at et datasystem som ikke fungerer sliter ut ansatte, svekker pasientsikkerheten og tapper sykehuset for penger. Ingen flere sykehus må tvinges til å ta i bruk dette før problemene er løst, sier Seher Aydar.

– Vil koste milliarder

NTB har bedt helseministeren svare på kritikken fra Riksrevisjonen. I en epost skriver Kjerkol at utfordringer med Helseplattformen er godt kjent, og at funnene til Riksrevisjonen er i tråd med disse.

– Dette er også bakgrunnen for at vi har bedt Helse Midt-Norge om å bruke de samlede ressursene mer effektivt for å bedre innføringen av Helseplattformen. Å skrote Helseplattformen vil koste flere milliarder og øke risikoen for at vi ikke har gode nok løsninger for pasientene. Det er ikke penger eller tid som jeg har, legger hun til.

Kjerkol mener bemanningskrisen må løses for at Norge skal ha et godt helsevesen i fremtiden og sier regjeringen allerede har tatt grep for å få bukt med problemet.

– Noe av det første regjeringen gjorde var derfor å nedsette Helsepersonellkommisjonen for å få råd og løsninger som gir nok fagfolk fremover. Regjeringen vil følge opp forslagene i ny stortingsmelding om Nasjonal helse- og samhandlingsplan, som legges fram på nyåret.

Koronabrems

Flere av foretakene i undersøkelsen forklarer mangel på resultater med at håndtering av koronapandemien har preget driften. Det har gått utover muligheten til å følge opp anbefalingene i undersøkelsen.

– Riksrevisjonen konstaterer at det er satt i gang mange tiltak, og at flere av tiltakene fortsatt pågår, heter det i rapporten, der Riksrevisjonen varsler at saken følges videre, med ny oppfølging av tiltak og resultater om et par år.

De nye helseundersøkelsene ble presentert på Riksrevisjonens forbedringskonferanse tirsdag.